یادگیری آسان ترکی استانبولی

قسمت اول : آوا شناسی

الفبای ترکی استانبولی

الفبای ترکی استانبولی به همراه علایم IPA آنها

صامت‌های ترکی استانبولی 

مصوت ها و صدا های ترکی استانبولی

حرف ğ در ترکی استانبولی

طرز تلفظ حروف g و k


هماهنگی‌های آوایی (ses uyumları) :

قانون هماهنگی مصوت ها

استثناهای قانون هماهنگی مصوت ها

هماهنگی آوایی فرعی

هماهنگی صامت‌ها ( واکبری- بی‌واکی)‌ (ötümlülük-ötümsüzlük uyumu)


حوادث صوتی ses olayları

نرم شدن صامت ünsüz yumuşaması

افتادن مصوت

 قسمت دوم : کلمه

انواع عدد در ترکی استانبولی

اسم مفرد، جمع و اسم جمع، پسوند gil

پسوند جمع در ترکی

پسوند های مالکیت در ترکی استانبولی

پسوند های مالکیت - نکته - افتادن مصوت

انواع پسوند های حالت اسمی

پسوند سوالی در ترکی استانبولی

انواع ضمیر

ضمایر شخصی

ضمایر انعکاسی

ضمایر اشاره

ضمایر مبهم

ضمایر پرسشی


حروف

حرف ile

ساخت صفت و ضمیر با ki

حرف ربط ki

حرف ربط de

حروف اضافه ی gibi و kadar

پسوند ca/ce و کلمه ی göreترکیب اسمی یا مضاف و مضاف الیه ( isim tamlaması )


 قسمت دوم : افعال اسنادی

فعل اسنادی زمان حال، صرف فعل هستن

صرف فعل هستن در سوم شخص - koşaç tümcesi

صزف فعل بودن

افعال اسنادی زمان آینده

فعل اسنادی زمان گذشته نقلی


افعال داشتن در ترکی: 

فعل داشتن در ترکی استانبولی

234 - داشتن، زمان گذشته

قسمت سوم : فعل های ساده

 صیغه های ساده :

1 –  زمان حال......... Şimdiki Zaman

زمان حال صرف مثبت

حالت سوالی زمان حال صرف مثبت

       تنگ شدن مصوت ünlü daralması

زمان حال صرف منفی

حالت سوالی زمان حال - صرف منفی

زمان حال استمراری    makta/-mekte-

2 –  زمان وسیع (عمومی) ......... Geniş Zaman

        صرف مثبت : قسمت 1 ، قسمت 2 ، خلاصه

        صرف منفی        

       حالت سوالی صرف مثبت

        حالت سوالی صرف منفی

3 –  زمان گذشته ساده ......... görülen geçmiş zaman

زمان گذشته ساده صرف مثبت و منفی

حالت سوالی زمان گذشته ساده


4 –  زمان ماضی نقلی ......... öğrenilen geçmiş zaman

زمان گذشته نقلی


5 –  زمان آینده ......... gelecek zaman

زمان آینده صرف مثبت

حالت سوالی صرف مثبت زمان آینده

زمان آینده صرف منفی


     * فعل توانایی yeterlilik eylemi

     صرف مثبت

     صرف منفی

 وجوه :

حالت وجوب فعل

حالت امری

حالت درخواست istek kipi

حالت شرطی

قسمت چهارم: فعل های ترکیبی


افعال ترکیبی حکایتی و روایتی


فعل های ترکیبی حکایتی: 


زمان حکایتی ماضی نقلی                    öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi

زمان حکایتی مضارع                                                 geniş zamanın hikayesi

زمان حکایتی زمان حال- گذشته استمراری             şimdiki zamanın hikayesi

زمان حکایتی آینده - آینده در گذشته                       gelecek zamanın hikayesi

وجه التزامی در گذشته حکایتی                              gereklilik kipinin hikayesi

حالت حکایتی وجه شرطی                                              şart kipinin hikayesi

وجه درخواستی حکایتی                                                istek kipinin hikayesi

129 - ماضی بعید                                      öğrenilen geçmiş zaman hikayesi

فعل های ترکیبی روایتی : 


زمان روایتی ماضی نقلی                        öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti


 

قسمت ششم : صفت 

 

صفت ها - صفت های توصیفی

صفت های اشاره

صفت های مبهم

صفت های شمارشی

تاکید در صفت ها

صفت برتر با daha و صفت برترین با en

شامل: صفت و موصوف، به کار بردن صفت های توصیفی به عنوان اسم، ایجاد ضمیر اشاره با صفت اشاره 

شامل: ساخت ضمیر مبهم از صفت مبهم، ساخت ضمیر اشاره از صفت هایی که دارای پسوند ki هستند


قسمت 8 : eylemsi

وجه اسمی فعل ad eylemler


ortaçlar : وجه وصفی :  an/en ،ası/esi ، ar/er/(I)r ، dIk ، ecek ، miş ، esi، mez


قید فعلی  Ulaçlar (bağ-eylemler)

وجه قیدی meden önce و dikten sonra

وجه قیدی فعل با ken

ip ، erek، ، eli ، ، dikçe، ince، a/e، er...mez

Admin Logo
themebox Logo