یادگیری اصولی و آسان ترکی استانبولی

hoş geldiniz

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:سه شنبه 9 اسفند 1390-05:43 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم

برای یادگیری بهتر به ترتیب فهرست زیر دروس را مطالعه کنید. 

فهرست کامل دروس دستور زبان

سوال های پر تکرار

لطفا اگر سوال یا اشکالی دارید یا برای راهنمایی در قسمت نظرات مطالب مطرح کنید،امکان پاسخ به پیام های خصوصی یا نظرات خصوصی وجود ندارد. 

118 - زمان آینده صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 25 آذر 1391-11:03 قبل از ظهر

زمان آینده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرین حرف صدادار فعل ظریف باشد پسوند -(y)ecek و اگر کلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه می آید.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek

 

پسوند های شخصی زمان آینده :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

gelmek

آمدن

ben

gel-eceğ-im

خواهم آمد

sen

gel-ecek-sin

خواهی آمد

o

gel-ecek

خواهی آمد

biz

gel-eceğ-iz

خواهد آمد

siz

gel-ecek-siniz

خواهیم آمد

onlar

gel-ecek-ler

خواهند آمد

 

قاعده : در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگی صامت وجود دارد.

gel-ecek-im →        geleceğim                خواهم آمد

bak-acak-ız →        bakacağız                  خواهیم نگریست

قاعده : اگر آخرین حرف فعل صدادار باشد حرف میانجی y می آید.

iste-y-ecek-im →   isteyeceğim             خواهم خواست

نکته : در دو فعل ye- و de- تنگ‌شدگی مصوت وجود دارد. (تبدیل e به i)

Yeyeceğim   →        diyeceğim                خواهم گفت

Yeyecekler  →        yiyecekler               خواهند خورد

مثال :

Mehdi (a.s) bir gün gelecek.                 مهدی (ع) روزی خواهد آمد.

Kendime çanta alacağım.                       .برای خودم کیف خواهم خرید

زمان آینده کاربرد های دیگری هم دارد :

- در مورد چیزهایی که انتظار داریم به حقیقت خواهند پیوست.

- در مورد فهماندن امر، الزام و اجبار

Bir gün beni anlayacaksın fakat o zaman çok geç olacak.

روزی مرا درک خواهی کرد، ولی آن زمان خیلی دیر خواهد بود. (انتظار)

Yarın herkes erken gelecek.

فردا  هرکس زود خواهند آمد (امر، الزام- زود بیایند)نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

117 - پسوند -cağız / -ceğiz

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 20 آذر 1391-10:14 بعد از ظهر

-cağız / -ceğiz

به کلمه‌ای که وصل می شود مفاهیمی مثل محبت، تصغیر، مرحمت، دلسوزی، شفقت و بیچارگی می دهد.

adamcağız   مردک، مرد بیچاره   ,  kadıncağız   زن بیچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حیوان بیچاره حیوونکی،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پای حیوان بیچاره شکسته (است).
116 - معرفی سایت tdk

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 18 آذر 1391-04:46 بعد از ظهر

سلام

امروز می خوام یه سایت خوب بهتون معرفی کنم

سایت TDK که مخفف کلمات زیر هست :

Türk Dil kurumu         موسسه (فرهنگستان) زبان ترکی

آدرس سایت : http://www.tdk.gov.tr/

اما امکانات سایت چیه ؟

در قسمتsözlükler  ( لغت نامه ها) انواع لغت نامه در اختیار شما هست و می تونید جستجو کنید

برای مثال دومین لغت‌نامه sesli türkçe sözlük یا لغتنامه صوتی که می تونید برای تلفظ استفاده کنید  http://www.tdkterim.gov.tr/seslisozluk/

یا دیکشنری اسم (نام انسان) :

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_kisiadlari&view=kisiadlari

دیکشنری اصطلاحات و ضرب المثل ها :

http://tdkterim.gov.tr/atasoz/

دیکشنری کلمات متضاد :

http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_zitanlamlar&view=zitanlamlar

دیکشنری کلمات هم‌معنی و نزدیک معنی به هم :

http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_esanlamlar&view=esanlamlar


115 - پسوند تولید کننده اسم از اسم ca/-ce;-ça /-çe-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 16 آذر 1391-08:26 بعد از ظهر

ca / -ce ; -ça / -çe-

این پسوند صفت و قید می سازد.

اینکه کدام یک از دو نوع بعد از کلمه می آید تابع قانون هماهنگی مصوت ها و هماهنگی صامت هاست.


ادامه مطلب


114 - حالت سوالی منفی زمان گذشته نقلی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 11 آذر 1391-09:46 بعد از ظهر

اللهم صل علی محمد و آل محمد

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -mış/-miş  + mı / mi  + پسوند شخص  

اشخاص

de-

گفتن

al-

گرفتن

ben

de-me-miş mi-y-im?

نگفته ام؟

al-ma-mış mı-y-ım?

نگرفته ام؟

sen

de-me-miş mi-sin?

نگفته ای؟

al-ma-mış mı-sın?

نگرفته ای؟

o

de-me-miş mi?

نگفته است؟

al-ma-mış mı?

نگرفته؟

biz

de-me-miş mi-y-iz?

نگفته ایم؟

al-ma-mış mı-y-ız?

نگرفته ایم؟

siz

de-me-miş mi-siniz?

نگفته اید؟

al-ma-mış mı-sınız?

نگرفته اید؟

onlar

de-me-miş-ler mi?

نگفته اند؟

al-ma-mış-lar mı?

نگرفته اند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

مثال :

Yemeği pişirmemiş misiniz?

غذا را نپخته اید؟

Misafirler gelmemişler mi?

مهمان ها نیامده اند؟

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

113 - صرف منفی زمان گذشته نقلی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1391-10:33 بعد از ظهر

صرف منفی

 

فعل + -ma/-me + -mış/-miş  +پسوند شخص

به عبارتی به این شکل خواهد بود :

Ben

-mamışım

-memişim

Sen

-mamışsın

-memişsin

O

-mamış

-memiş

Biz

-mamışız

-memişiz

Siz

-mamışsınız

-memişsiniz

onlar

-mamışlar

-memişler

 

 

اشخاص

de- (demek)

گفتن

Al-

گرفتن

ben

de-me-miş-im

نگفته ام

Al-ma-mış-ım

نگرفته ام

sen

de-me-miş-sin

نگفته ای

Al-ma-mış-sın

نگرفته ای

o

de-me-miş

نگفته است

Al-ma-mış

نگرفته است

biz

de-me-miş-iz

نگفته ایم

Al-ma-mış-ız

نگرفته ایم

siz

de-me-miş-siniz

نگفته اید

Al-ma-mış-sınız

نگرفته اید

onlar

de-me-miş-ler

نگفته اند

Al-ma-mış-lar

نگرفته اند

 

مثال :

Ben onu görmemişim.

من او را ندیده ام

Bu kitabı okumamış.

این کتاب را نخوانده است.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

112 - حالت سوالی زمان گذشته نقلی - صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 2 آذر 1391-12:09 قبل از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -mış /-miş /-muş /-müş  + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

De- (demek)

گفتن

ben

De-miş mi-y-im?

گفته ام؟

sen

De-miş mi-sin?

گفته ای؟

o

De-miş mi?

گفته است؟

biz

De-miş mi-y-iz?

گفته ایم؟

siz

De-miş mi-siniz?

گفته اید؟

onlar

De-mişler mi?

گفته اند؟

 

راهنمای آمدن پسوند های زمان گذشته نقلی و سوالی :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند زمان

پسوند سوالی

a, ı

-mış

e, i

-miş

Mi

o, u

-muş

Mu

ö, ü

-müş

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Sana hediye almışlar mı?

برای تو هدیه خریده‌اند؟

Annesi üzülmüş mü?

مادرش ناراحت شده؟

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

111 - پسوند اشتقاقی sız / -siz / -suz / -süz-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-08:20 بعد از ظهر

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بی " در فارسی است. اسم و قید می سازد.

1- اسم می سازد

akıl

عقل

akılsız

بی‌عقل

کار

işsiz

بیکار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بی مهرگان

 

2- صفت می سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ی بی‌فکر

Korkusuz adam    

مرد بی‌باک

Susuz toprak          

خاک بی‌آب (تشنه)

 

ممکن است دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند کنار هم بیایند :

Dinsiz imansız

بی دین و ایمان (بی دین و بی ایمان)

Tatsız tuzsuz

بی مزه  و بی نمک
109 - زمان گذشته نقلی صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 27 آبان 1391-08:02 بعد از ظهر

السلام علیک یا امام حسین

گذشته نقلی . . . . . . . . . . . öğrenilen geçmiş zaman

صرف مثبت

فعل + -mış /-miş /-muş /-müş  +پسوند شخص

راهنمای آمدن کدام یک از پسوند های زمان گذشته نقلی با توجه به آخرین حرف صدادار فعل :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı

-mış

e, i

-miş

o, u

-muş

ö, ü

-müş

 

پسوند های شخصی زمان گذشته نقلی :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

demek

گفتن

ben

demişim

گفته ام

sen

demişsin

گفته ای

o

demiş

گفته است

biz

demişiz

گفته ایم

siz

demişsiniz

گفته اید

onlar

demişler

گفته اند

 

 

مثال :

Sınavda yüz almışız.

در امتحان صد گرفته‌ایم.

Ankarayı gezmişler.

آنکارا را گشته‌اند.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

108 - پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1391-11:09 بعد از ظهر

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم می آید و مفهوم "دارای " یا "با " را به اسم می دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم کشور ها ، شهر ها  و افراد می آید و نسبت و مفهوم وابستگی را می رساند.

miyana

میانا

miyanalı

اهل میانا

izmir

ازمیر

izmirli

اهل ازمیر

osman

عثمان

osmanlı

عثمانی

 

3- بعضا دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند با هم می آیند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را می رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (کار و تلاش کردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ های) درشت و ریز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)
107 - پسوند اشتقاقی -cı / -ci / -cu / -cü ، -çı / -çi / -çu / -çü

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 20 آبان 1391-10:56 بعد از ظهر

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

یک پسوند پرکاربرد هست. مشترک بین ترکی آزربایجانی و ترکی استانبولی است. برای اطلاعات بیشتر به "پسوند چی در ترکی آزربایجانی"  (تحقیق خودم) مراجعه کنید.

1- اسامی شغل می سازد :

deniz

دریا

denizci

دریانورد، ملوان

oyun

بازی

Oyuncu

بازیگر، بازیکن

balık

ماهی

balıkçı

ماهیگیر، ماهی‌فروش

 

2- اسم هایی که به حالت عادت درآمده و بیان‌گر حالات رفتاری است ، می سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخی

şakacı

شوخ
105 - پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-07:14 بعد از ظهر

- پسوند هایی که از اسم، اسم می سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند های پرکابرد این ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

یکی از پسوند های پرکاربرد ترکی ترکیه و ترکی آزربایجانی هست. در مثال های زیر تفاوتی بین دو ترکی یاد شده وجود ندارد.

این پسوند اسم های  مکان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه می سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "برای چیزی"  را می دهد و صقت می سازد.

Kışlık elbise

لباس زمستانی (برای زمستان)

Yazlık ev

خانه تابستانی

Dolmalık biber

فلفل دلمه ای


ادامه مطلب


104 - کلمات مرکب

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-07:12 بعد از ظهر

- کلمه های مشتق . . . . . türemiş kelimeler

با افزودن پسوند های اشتقاقی به بن و یا تنه‌ی (gövde) اسم ها و فعل ها کلمات جدیدی درست می شود.

اضافه شدن پسوند تابع قانون هماهنگی اصوات می باشد.

Göz+ lük

gözlük

عینک

iç +ir-

içir-

نوشاندن
103 - کلمات ساده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-06:35 بعد از ظهر

کلمات ساده . . . . . basit kelimeler

کلماتی که حالت بن دارند و پسوند اشتقاقی نگرفته اند ساده اند. و دو نوع اند :

اسم های ساده :

Bebek, bu , duman, bulut...

فعل های ساده :

Ol-, git-, ver-, iç-...
102 - مقدمه ساختار کلمات

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 10 آبان 1391-11:33 قبل از ظهر

پسوند صرفی . . . . . . çekim eki

به پسوند هایی که در جمله حالت، تعداد، زمان و شخص  کلمات را نشان می دهند پسوند صرف می گوییم.

این پسوند ها معنی کلمه را تغییر نمی دهند.

بن . . . . . kök

به کوچکترین قسمت معنی دار کلمه بن گفته می شود. بن ها در ترکی دو دسته اند :

بن های اسمی . . . . . isim kökleri

مثال : su ، ağaç  ، yıldız

بن های فعلی . . . . . fiil kökleri

مصدر بدون mak می شود بن فعلی یا به عبارتی فعل امر سوم شخص :

Sev- , bil- ,  al-

تنه . . . . . gövde

به کلمه ای حداقل یک پسوند اشتقاقی گرفته باشد می گویند. دو نوع است :

تنه های  اسمی . . . . . isim gövdeleri

Kulak-lık

هدفون

Akıl-lı

عاقل

 

تنه های  فعلی . . . . . fiil gövdeleri

Başla-

شروع کردن

Kestir-

تخمین زدن

 

پسوند اشتقاقی . . . . . yapım eki

به بن ها و تنه های کلمات اضافه شده و در معنی آنها تغییرات ماندگار ایجاد کرده و کلمات جدید به وجود می آورد.

göz

چشم

gözlük

عینک 

101 - حالت سوالی صرف منفی زمان گذشته ساده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:جمعه 5 آبان 1391-04:35 بعد از ظهر


سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -dı/-di  +پسوند شخص + mı / mi ?

اشخاص

unut-

(آیا)

yürü-

 

ben

Unut-ma-dı-m mı?

فراموش نکردم؟

Yürü-me-di-m mi?

راه نرفتم؟

sen

Unut-ma-dı-n mı?

فراموش نکردی؟

Yürü-me-di-n mi?

راه نرفتی؟

o

Unut-ma-dı mı?

فراموش نکرد؟

Yürü-me-di mi?

راه نرفت؟

biz

Unut-ma-dı-k mı?

فراموش نکردیم؟

Yürü-me-di-k mi?

راه نرفتیم؟

siz

Unut-ma-dınız mı?

فراموش نکردید؟

Yürü-me-di-niz mi?

راه نرفتید؟

onlar

Unut-ma-dı-lar mı?

فراموش نکردند؟

Yürü-me-di-ler mi?

راه نرفتند؟

 

مثال :

Tnsun tatilden dönmedi mi?

تانسون از تعطیلات برنگشت؟

Ben sana söylemedim mi?

من بهت نگفتم؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

99 - صرف منفی زمان گذشته ساده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 1 آبان 1391-08:20 بعد از ظهر


فعل + -ma/-me + -dı/-di  +پسوند شخص

به عبارتی به این شکل خواهد بود :

Ben

-madım

-medim

Sen

-madın

-medin

O

-madı

-medi

Biz

-madık

-medik

Siz

-madınız

-mediniz

onlar

-madılar

-mediler

 

 

اشخاص

unut-

 

yürü-

 

ben

Unut-ma-dı-m

فراموش نکردم

Yürü-me-di-m

راه نرفتم

sen

Unut-ma-dı-n

فراموش نکردی

Yürü-me-di-n

راه نرفتی

o

Unut-ma-dı

فراموش نکرد

Yürü-me-di

راه نرفت

biz

Unut-ma-dı-k

فراموش نکردیم

Yürü-me-di-k

راه نرفتیم

siz

Unut-ma-dınız

فراموش نکردید

Yürü-me-di-niz

راه نرفتید

onlar

Unut-ma-dı-lar

فراموش نکردند

Yürü-me-di-ler

راه نرفتند

 

مثال :

Beni hatırlamadı.

مرا به یاد نیاورد.

Okula gelmedim.

به مدرسه نیامدم.

Siz beni görmediniz.

شما مرا ندیدید.
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

98 - حالت سوالی صرف منفی زمان عمومی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 27 مهر 1391-12:37 بعد از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زیر است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالی

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

در سایر اشخاص به حالت زیر است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمی گردم؟ (آیا)

Bil-mem  mi?

نمی دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمی گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمی گردی؟

Bil-mez  mi-sin?

نمی دانی؟

O

Gez-mez  mi?

نمی گردد؟

Bil-mez  mi?

نمی داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمی گردیم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمی دانیم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمی گردید؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمی دانید؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمی گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمی دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Hüsen seni sevmez mi?

آیا حسین تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپیما سوار نمی شوی؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمی ترسد؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

97 - حالت سوالی صرف مثبت زمان گذشته ساده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 17 مهر 1391-11:12 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + پسوند زمان گذشته ساده +   پسوند سوالی+پسوند شخص

اشخاص

unut-

 

yürü-

 

ben

Unut-tu-m mu?

فراموش کردم؟ (آیا)

Yürü-dü-m mü?

راه رفتم؟

sen

Unut-tu-n mu?

فراموش کردی؟

Yürü-dü-n mü?

راه رفتی؟

o

Unut-tu mu?

فراموش کرد؟

Yürü-dü mü?

راه رفت؟

biz

Unut-tu-k mu?

فراموش کردیم؟

Yürü-dü-k mü?

راه رفتیم؟

siz

Unut-tu-nuz mu?

فراموش کردید؟

Yürü-dü-nüz mü?

راه رفتید؟

onlar

Unut-tu-lar mı?

فراموش کردند؟

Yürü-dü-ler mi?

راه رفتند؟

 

Cüzdanını buldun mu?

کیف پولتو پیدا کردی؟

Hasta iyileşti mi?

مریض بهتر شد؟

Size yardım etti mi?

به شما کمک کرد؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

96 - حالت سوالی زمان عمومی صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 6 مهر 1391-05:59 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + پسوند زمان عمومی + پسوند سوالی پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

می گردم؟ (آیا)

Bil-ir mi-y-im?

می دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

می گردی؟

Bil-ir mi-sin?

می دانی؟

O

Gez-er mi?

می گردد؟

Bil-ir mi?

می داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

می گردیم؟

Bil-ir mi-y-iz?

می دانیم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

می گردید؟

Bil-ir mi-siniz?

می دانید؟

onlar

Gez-er-ler mi?

می گردند؟

Bil-ir-ler mi?

می دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من می دهی؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطیلات می روند؟

Çay sever misiniz?

آیا چای دوست دارید؟

 

توجه : بعضی اوقات حالت سوالی زمان عمومی مفهوم خواهشی یا امر نیز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را می بندید (لطفا در را ببندید)؟

Bana yardım eder misin?

به من کمک می کنید؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل   • تعداد صفحات :10
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo