یادگیری اصولی و آسان ترکی استانبولی

hoş geldiniz

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:سه شنبه 9 اسفند 1390-05:43 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم

برای یادگیری بهتر به ترتیب فهرست زیر دروس را مطالعه کنید. 

فهرست کامل دروس دستور زبان

سوال های پر تکرار

لطفا اگر سوال یا اشکالی دارید یا برای راهنمایی در قسمت نظرات مطالب مطرح کنید،امکان پاسخ به پیام های خصوصی یا نظرات خصوصی وجود ندارد. 

107 - حالت سوالی منفی زمان گذشته نقلی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 11 آذر 1391-09:46 بعد از ظهر

اللهم صل علی محمد و آل محمد

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -mış/-miş  + mı / mi  + پسوند شخص  

اشخاص

de-

گفتن

al-

گرفتن

ben

de-me-miş mi-y-im?

نگفته ام؟

al-ma-mış mı-y-ım?

نگرفته ام؟

sen

de-me-miş mi-sin?

نگفته ای؟

al-ma-mış mı-sın?

نگرفته ای؟

o

de-me-miş mi?

نگفته است؟

al-ma-mış mı?

نگرفته؟

biz

de-me-miş mi-y-iz?

نگفته ایم؟

al-ma-mış mı-y-ız?

نگرفته ایم؟

siz

de-me-miş mi-siniz?

نگفته اید؟

al-ma-mış mı-sınız?

نگرفته اید؟

onlar

de-me-miş-ler mi?

نگفته اند؟

al-ma-mış-lar mı?

نگرفته اند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

مثال :

Yemeği pişirmemiş misiniz?

غذا را نپخته اید؟

Misafirler gelmemişler mi?

مهمان ها نیامده اند؟

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

106 - صرف منفی زمان گذشته نقلی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1391-10:33 بعد از ظهر

صرف منفی

 

فعل + -ma/-me + -mış/-miş  +پسوند شخص

به عبارتی به این شکل خواهد بود :

Ben

-mamışım

-memişim

Sen

-mamışsın

-memişsin

O

-mamış

-memiş

Biz

-mamışız

-memişiz

Siz

-mamışsınız

-memişsiniz

onlar

-mamışlar

-memişler

 

 

اشخاص

de- (demek)

گفتن

Al-

گرفتن

ben

de-me-miş-im

نگفته ام

Al-ma-mış-ım

نگرفته ام

sen

de-me-miş-sin

نگفته ای

Al-ma-mış-sın

نگرفته ای

o

de-me-miş

نگفته است

Al-ma-mış

نگرفته است

biz

de-me-miş-iz

نگفته ایم

Al-ma-mış-ız

نگرفته ایم

siz

de-me-miş-siniz

نگفته اید

Al-ma-mış-sınız

نگرفته اید

onlar

de-me-miş-ler

نگفته اند

Al-ma-mış-lar

نگرفته اند

 

مثال :

Ben onu görmemişim.

من او را ندیده ام

Bu kitabı okumamış.

این کتاب را نخوانده است.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

105 - حالت سوالی زمان گذشته نقلی - صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 2 آذر 1391-12:09 قبل از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -mış /-miş /-muş /-müş  + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

De- (demek)

گفتن

ben

De-miş mi-y-im?

گفته ام؟

sen

De-miş mi-sin?

گفته ای؟

o

De-miş mi?

گفته است؟

biz

De-miş mi-y-iz?

گفته ایم؟

siz

De-miş mi-siniz?

گفته اید؟

onlar

De-mişler mi?

گفته اند؟

 

راهنمای آمدن پسوند های زمان گذشته نقلی و سوالی :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند زمان

پسوند سوالی

a, ı

-mış

e, i

-miş

Mi

o, u

-muş

Mu

ö, ü

-müş

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Sana hediye almışlar mı?

برای تو هدیه خریده‌اند؟

Annesi üzülmüş mü?

مادرش ناراحت شده؟

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

104 - پسوند اشتقاقی sız / -siz / -suz / -süz-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-08:20 بعد از ظهر

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بی " در فارسی است. اسم و قید می سازد.

1- اسم می سازد

akıl

عقل

akılsız

بی‌عقل

کار

işsiz

بیکار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بی مهرگان

 

2- صفت می سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ی بی‌فکر

Korkusuz adam    

مرد بی‌باک

Susuz toprak          

خاک بی‌آب (تشنه)

 

ممکن است دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند کنار هم بیایند :

Dinsiz imansız

بی دین و ایمان (بی دین و بی ایمان)

Tatsız tuzsuz

بی مزه  و بی نمک
103 - زمان گذشته نقلی صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 27 آبان 1391-08:02 بعد از ظهر

السلام علیک یا امام حسین

گذشته نقلی . . . . . . . . . . . öğrenilen geçmiş zaman

صرف مثبت

فعل + -mış /-miş /-muş /-müş  +پسوند شخص

راهنمای آمدن کدام یک از پسوند های زمان گذشته نقلی با توجه به آخرین حرف صدادار فعل :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı

-mış

e, i

-miş

o, u

-muş

ö, ü

-müş

 

پسوند های شخصی زمان گذشته نقلی :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

demek

گفتن

ben

demişim

گفته ام

sen

demişsin

گفته ای

o

demiş

گفته است

biz

demişiz

گفته ایم

siz

demişsiniz

گفته اید

onlar

demişler

گفته اند

 

 

مثال :

Sınavda yüz almışız.

در امتحان صد گرفته‌ایم.

Ankarayı gezmişler.

آنکارا را گشته‌اند.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

102 - پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1391-11:09 بعد از ظهر

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم می آید و مفهوم "دارای " یا "با " را به اسم می دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم کشور ها ، شهر ها  و افراد می آید و نسبت و مفهوم وابستگی را می رساند.

miyana

میانا

miyanalı

اهل میانا

izmir

ازمیر

izmirli

اهل ازمیر

osman

عثمان

osmanlı

عثمانی

 

3- بعضا دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند با هم می آیند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را می رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (کار و تلاش کردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ های) درشت و ریز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)
101 - پسوند اشتقاقی -çı / -çi / -çu / -çü

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 20 آبان 1391-10:56 بعد از ظهر

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامی شغل می سازد :

deniz

دریا

denizci

دریانورد، ملوان

oyun

بازی

Oyuncu

بازیگر، بازیکن

balık

ماهی

balıkçı

ماهیگیر، ماهی‌فروش

 

2- اسم هایی که به حالت عادت درآمده و بیان‌گر حالات رفتاری است ، می سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخی

şakacı

شوخ
100 - پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-07:14 بعد از ظهر

- پسوند هایی که از اسم، اسم می سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند های پرکابرد این ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

یکی از پسوند های پرکاربرد ترکی ترکیه و ترکی آزربایجانی هست. در مثال های زیر تفاوتی بین دو ترکی یاد شده وجود ندارد.

این پسوند اسم های  مکان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه می سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "برای چیزی"  را می دهد و صقت می سازد.

Kışlık elbise

لباس زمستانی (برای زمستان)

Yazlık ev

خانه تابستانی

Dolmalık biber

فلفل دلمه ای


ادامه مطلب


99 - انواع پسوندهای ترکی استانبولی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 10 آبان 1391-11:33 قبل از ظهر

پسوند -lık / -lik / -luk / -lükپسوندهای ساخت فعل


99 - ترجمه ترانه git از sezen aksu ترکی آذربایجانی و فارسی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 1 آبان 1391-08:20 بعد از ظهر

Madem ki istiyorsun öyleyse durma git

ائله ایسته‌ییرسن سه، دورما، گئت
تا زمانی که چنین اراده کرده ای ، نمان، برو


Beni düşünme rahat ol yalnız kalabilirim

منی دوشونمه، راحات اول، یالقیز قالابیله‌رم
در اندیشه من نباش، راحت باش ، می توانم تنها بمانم ..ادامه مطلب


96 - حالت سوالی صرف منفی زمان عمومی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 27 مهر 1391-12:37 بعد از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زیر است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالی

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

در سایر اشخاص به حالت زیر است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمی گردم؟ (آیا)

Bil-mem  mi?

نمی دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمی گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمی گردی؟

Bil-mez  mi-sin?

نمی دانی؟

O

Gez-mez  mi?

نمی گردد؟

Bil-mez  mi?

نمی داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمی گردیم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمی دانیم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمی گردید؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمی دانید؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمی گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمی دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Hüsen seni sevmez mi?

آیا حسین تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپیما سوار نمی شوی؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمی ترسد؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

97 - حالت سوالی زمان گذشته ساده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 17 مهر 1391-11:12 بعد از ظهر

فعل در گذشته ساده + mı/mi/mu/mü ?

طرز سوالی طبق فرمول روبرو می‌باشد :

شخص

gelmek

آمدن

unutmamak

فراموش نکردن

ben

geldim mi?

آمدم؟

unutmadım mı?

فراموش نکردم؟

sen

geldin mi?

آمدی؟

unutmadın mı?

فراموش نکردی؟

o

geldi mi?

آمد؟

unutmadı mı?

فراموش نکرد؟

biz

geldik mi?

آمدیم؟

unutmadık mı?

فراموش نکردیم؟

siz

geldiniz mi?

آمدید؟

unutmadınız mı?

فراموش نکردید؟

onlar

geldiler mi?

آمدند؟

unutmadılar mı?

فراموش نکردند؟Pazar günü sadece dinlendi.

روز یکشنبه فقط استراحت کرد.

Onlar çıkmadılar.

آنها خارج نشدند.

Geçen sene üniversiteden mezun oldular.

پارسال از دانشگاه فارغ التحصیل شدند.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

96 - حالت سوالی زمان عمومی صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 6 مهر 1391-05:59 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + پسوند زمان عمومی + پسوند سوالی پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

می گردم؟ (آیا)

Bil-ir mi-y-im?

می دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

می گردی؟

Bil-ir mi-sin?

می دانی؟

O

Gez-er mi?

می گردد؟

Bil-ir mi?

می داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

می گردیم؟

Bil-ir mi-y-iz?

می دانیم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

می گردید؟

Bil-ir mi-siniz?

می دانید؟

onlar

Gez-er-ler mi?

می گردند؟

Bil-ir-ler mi?

می دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من می دهی؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطیلات می روند؟

Çay sever misiniz?

آیا چای دوست دارید؟

 

توجه : بعضی اوقات حالت سوالی زمان عمومی مفهوم خواهشی یا امر نیز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را می بندید (لطفا در را ببندید)؟

Bana yardım eder misin?

به من کمک می کنید؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

95 - زمان وسیع - صرف منفی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 3 مهر 1391-02:10 بعد از ظهر

صرف منفی ..........olumsuz çekim

پسوند نفی زمان عمومی در اول شخص مفرد و جمع  -ma/-me و در سایر اشخاص -maz/-mez  هست.

به این ترتیب پسوند های شخصی نیز به صورت زیر خواهد بود :

 

-ma / -maz

-me/-mez

Ben

-m

-m

Sen

-sın

-sin

O

-

-

Biz

-y-ız

-y-iz

Siz

-sınız

-siniz

onlar

-lar

-ler

 

در اول شخص جمع به علت قرار گیری دو مصوت کنار هم حرف میانجی y قرار می گیرد.

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-me-m

نمی گردم

Al-ma-m

نمی گیرم

Sen

Gez- mez-sin

نمی گردی

Al-maz-sın

نمی گیری

O

Gez- mez

نمی گردد

Al-maz

نمی گیرد

Biz

Gez- me -y-iz

نمی گردیم

Al-ma-y-ız

نمی گیریم

Siz

Gez- mez -siniz

نمی گردید

Al-maz-sınız

نمی گیرید

onlar

Gez- mez -ler

نمی گردند

Al-maz-lar

نمی گیرند

 

مثال

Ben sigara içmem.

من سیگار نمی کشم.

O, et yemeklerini  yemez.

او غذا های گوشتی نمی خورد.

Ben kolay kolay kızmam.

من به راحتی خشمگین نمی شوم.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

92 - زمان گذشته ساده صرف مثبت و منفی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 23 شهریور 1391-04:35 بعد از ظهر

                                            فعل + -dı/-di/-du/-dü; -tı/-ti/-tu/-tü +  شناسه

نکتهپسوندهای tı/-ti/-tu/-tü  زمانی کاربرد دارند که فعل به یکی از صامت‌های بی‌واک (k, f,ş, ç, s, p, t, h) ختم شود. راهنمای استفاده از پسوند زمان گذشته:

آخرین مصوت فعل

مصوت پسوند

پسوند

شناسه siz

شناسه onlar

a- ı

ı

dı/tı

-nız

-lar

e- i

i

di/ti

-niz

-ler

o- u

u

du/tu

-nuz

-lar

ö- ü

ü

dü/tü

-nüz

-ler


ادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

91 - yoksulluk

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:جمعه 17 شهریور 1391-11:45 بعد از ظهر

بابا فقر چند روز طول می کشه؟

 40 روز پسرم

بعد از 40 روز ثروتمند می شویم؟

نه پسرم، عادت می کنیم...


 نوع مطلب : متفرقه 

92 - دانلود دستور زبان ترکی استانبولی pdf

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:سه شنبه 14 شهریور 1391-09:41 قبل از ظهر

نام کتاب : «دستور زبان جامع ترکی» ، 202 صفحه

نویسنده : محمدرضا شکرگزار

مناسب برای :

دانشجویان و علاقه‌مندان به زبان ترکی

داوطلبان آزمون Tömer

علاقه‌مندان به تدریس ترکی

 ***

انصافا کتاب خوبی هست امیدوارم استفاده کنید.

حجم : 2.117 مگابایت

دانـلـود

 نوع مطلب : دانلود فایل  

89 - زمان وسیع - صرف مثبت - خلاصه

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 6 شهریور 1391-09:50 بعد از ظهر

جدول پسوند های زمان وسیع

فعل های مختوم به مصوت

فعل های چند هجایی و مختوم به صامت

فعل های تک هجایی استثنایی

فعل های تک هجایی مختوم به صامت

-r

-ır/ -ir/ -ur/ -ür

-ır/ -ir/ -ur/ -ür

-ar/ -er

ağla-

alın-

al-

at-

anla-

bağır-

bil-

al-

başla-

bırak-

bul-

bak-

bekle-

buluş-

dur-

böl-

büyü-

çağır-

gel-

çal-

de-

getir-

gör-

çöz-

damla-

götür-

kal-

döv-

dinle-

katıl-

ol-

ak-

gözle-

kurtul-

öl-

kes-

oku-

otur-

san-

sat-

oyna-

öldür-

var-

say-

özle-

pişir-

ver-

sev-

söyle-

saldır-

vur-

sür-

tuzla-

söndür-

 

yap-

uyu-

yıkan-

 

yaz-

ye-

 

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

88 - زمان وسیع -صرف مثبت - قسمت 2

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 6 شهریور 1391-04:36 بعد از ظهر

قانون : در فعل های تک هجایی زیر پسوند زمان وسیع -ır, -ir, -ur, -ür هست.

al-ır, kal-ır, san-ır, var-ır, gel-ir, bil-ir, ver-ir, dur-ur, öl-ür, bul-ur, ol-ur, vur-ur, gör-ür.

به غیر از فعل های بالا، در فعل های تک هجایی دیگر پسوند زمان وسیع –ar/–er  هست.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a,ı , o, u

-ar

e, i ,ö, ü

-er

 

gez-er, bak-ar, düş-er, yaz-ar, sor-ar... .

مثال :

Hafta sonları arkadaşlarla gezeriz.

آخر هفته ها با دوستان می گردیم (به گردش می رویم) .

Onlar çok iyi yüzerler.

آنها خیلی خوب شنا می  کنند.


مثال :

 

Benim dedem her şeyi bilir.

پدربزرگ من هر چیزی رو می دونه.

Otobüs bu durakta durur.

اتوبوس در این ایستگاه توقف می کند.

 

در زمان وسیع کلمات زیر در جمله استفاده می شود :

Her gün

هر روز

Her sabah

هر صبح

Her akşam

هر سر شب

Her gece

هر شب

Her yaz

هر تابستان

Bazen

بعضا

Kimi zaman

گاهی اوقات

Bazı günler

بعضی روزها

Bazı sabahlar

بعضی صبح ها

Bazı akşamlar

بعضی سرشب ها

Bazı geceler

بعضی شب ها

Genellikle

معمولا، عموما

Çoğunlukla

اکثرا، غالبا

sürekli

مداوم، مستمر

 
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

87 - زمان وسیع -صرف مثبت - قسمت 1

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 6 شهریور 1391-03:59 بعد از ظهر

زمان وسیع (عمومی) ...................geniş zaman

این زمان، حرکت، کار و وقوع فعل را در هر زمان به طور پیوسته انجام شدنش را می رساند. این زمان می تواند در هر سه زمان گذشته، حال و آینده قرار گیرد و مختص زبان ترکی است. شنونده نمی تواند تثبیت کند که فعل بیان شده از سوی گوینده فعل دقیقا از چه زمانی آغاز شده و آیا هنوز تداوم دارد یا نه. از این رو نام زمان وسیع یا عمومی را به آن داده اند.

فرمول ساخت زمان وسیع :

Eylem(fiil) + -r , -ar/-er , -(ı, i, u, ü)r + kişi eki

فعل   -r , -ar/-er , -(ı, i, u, ü)r + پسوند شخص

 

منظور از فعل مصدر بدون mak/mek هست ( یا همان فعل امر سوم شخص)

پسوند های شخصی زمان وسیع

Ben

-ım/-im/-um/-üm

Sen

-sın/-sin/-sun/-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

 

مثال :

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-er-im

می گردم

Al-ır-

می گیرم

Sen

Gez-er-sin

می گردی

Al-ır-

می گیری

O

Gez-er

می گردد

Al-ır-

می گیرد

Biz

Gez-er-iz

می گردیم

Al-ır-

می گیریم

Siz

Gez-er-siniz

می گردید

Al-ır-

می گیرید

onlar

Gez-er-ler

می گردند

Al-ır-

می گیرند

 

مثال :

Annem çok güzel yemek pişirir.

مادرم خیلی خوب غذا می پزد.

Okulumuzda dersler 9 da başlar.

در مدرسه‌مان درس ها ساعت 9 شروع می شود.

Seni her zaman hatırlarım.

تو را هر زمان به یاد می آورم.

Kuşlar uçar.

پرندگان پرواز می کنند.

Çocuklar oyun oynarlar.

بچه ها بازی بازی می کنند.

 

قانون : در فعل هایی که حرف آخرشان صدادار باشد، پسوند زمان وسیع –r هست.

başla-r, söyle-r, uyu-r, ağla-r, yaşa-r ... .

مثال :

Akşam yemeğini saat yedide yeriz.

شام را ساعت هفت می خوریم.

Kediler ciğer sever.

گربه ها جگر دوست دارند.

قانون : در فعل های چند هجایی که به صامت ختم می شوند پسوند زمان وسیع -ır, -ir, -ur, -ür هست.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı

-ır

e, i

-ir

o, u

-ur

ö, ü

-ür

 

getir-ir, buluş-ur, öldür-ür, bırak-ır, otur-ur... .

مثال :

Yağmur bereket getirir.

باران برکت می آورد.

Anne babalar her zaman çocuklarını düşünür.

مادر پدر‌ها هر زمان در فکر فرزندانشان هستند.

  

 

نوع مطلب : دستور زبان - فعل   • تعداد صفحات :10
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo