یادگیری آسان ترکی استانبولی

86 - نکاتی از صفت ها 2

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 26 مرداد 1391-08:05 بعد از ظهر

ساخت ضمیر مبهم از صفت مبهم :

برای این کار موصوف را حذف می کنیم و صفت را به جای اسم به کار می بریم. در این حالت اگر موصوف پسوندی داشته باشد، صفت آن پسوند را می گیرد . همچنین پسوند مالکیت سوم شخص نیز اضافه می شود. صفت مبهم تبدیل به ضمیر مبهم می شود.

Kimi ülkeler çok fakir.

بعضی از کشور ها خیلی فقیر هستند.

Kimileri çok fakir.

بعضی هاشان خیلی فقیر هستند.

 

Birçok öğrenci tatile çıktı.

دانش آموزای زیادی به تعطیلات رفتند.

Birçokları tatile çıktı.

تعداد زیادی شان به تعطیلات رفتند.

 

ساخت ضمیر اشاره از صفت هایی که دارای پسوند ki هستند :

برای این کار موصوف را حذف می کنیم . اگر موصوف پسوندی داشته باشد، صفت آن پسوند را می گیرد .

Köşedeki sandalye boş.

صندلی ای که در گوشه است خالی است.

Köşedeki boş.

آنچه در گوشه است خالی است.

Salondaki eşyalara dokunma.

به وسایلی که در سالن هست دست نزن.

Salondakilere dokunma.

به (چیز هایی) که در سالن هست دست نزن.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

85 - نکاتی از صفت ها 1

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 22 مرداد 1391-05:47 بعد از ظهر

صفت و موصوف .......... Sıfat Tamlaması

در ترکی صفت قبل از اسم می آید :

Yorgun işçi  :  کارگر خسته

Genç kız  :  دختر جوان

به کار بردن صفت های توصیفی به عنوان اسم:

برای این کار موصوف را حذف می کنیم و صفت را به جای اسم به کار می بریم. در این حالت اگر موصوف پسوندی داشته باشد، صفت آن پسوند را می گیرد :

Kırmızı gömlek pahalı

پیراهن قرمز گران است.

Kırmızı pahalı

قرمز گران است.

 

در جمله بالا منظور از قرمز همان پیراهن قرمز هست. مثال های دیگر :

Genç insanlar daha hareketlidir.

انسان های جوان پر جنب و جوش تر هستند.

Gençler daha hareketlidir.

جوان ها پر جنب و جوش تر هستند.

Uyuyan yolcudan para almadı.

از مسافری خوابیده پول نگرفت.

Uyuyandan para almadı.

از خوابیده پول نگرفت.

 

ایجاد ضمیر اشاره با صفت اشاره :

Bu kitabı çok beğendim.

این کتاب را خیلی پسندیدم.

Bunu çok beğendim.

این را خیلی پسندیدم.

O kitabı geçen yıl okudum.

آن کتاب را سال گذشته خواندم.

Onu geçen yıl okudum.

آن را سال گذشته خواندم.

Bu arabalar çok hızlı.

این ماشین ها خیلی سریع هستند.

Bunlar çok hızlı.

این ها خیلی سریع هستند.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

84 - صفت برتر با daha و صفت برترین با en

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 18 مرداد 1391-03:13 بعد از ظهر

برای مقایسه یا درجه برتری که در فارسی با «تر» بیان می‌شود از ترکیب «DAn daha» استفاده می‌شود.   Dan همان پسوند ازی است. نکتهپسوندهای tan/-ten  زمانی کاربرد دارند که اسم به یکی از صامت‌های بی‌‌واک (k, f, ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

(اسم) + اسم + dan/den , tan/ten + daha + صفت

O sınıf bu sınıftan daha büyük.

آن کلاس از این کلاس بزرگ‌تر است.

Bok tenisyen daha tehlikeli bir spordur.

بوکس ورزشی خطرناک‌تر از تنیس است.

Ali'den daha çalışkan.

کوشاتر از علی است.

مقایسه بدون آوردن daha نیز ساخته می‌شود.

İstanbul Ankara'dan büyük bir şehir.

استانبول شهری بزرگ‌تر از آنکارا است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

83 - تاکید در صفت ها

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 15 مرداد 1391-10:39 قبل از ظهر

1- تاکید ..........Pekiştirme

به سه روش انجام می شود :

1-1-  با استفاده از صامت های m، p، s و r.

بعد از نخستین مصوت صفت یکی از صامت های بالا می آید و سپس خود صفت تکرار می شود. در ترجمه به فارسی با کلمات کاملا، کلا و یا با تکرار صفت مفهوم بیان می شود.

beyaz

bembeyaz

کاملا سفید

Mor

mosmor

کاملا بنفش

boş

bomboş

کاملا خالی

koca

koskoca

گنده، بزرگ

siyah

simsiyah

کاملا سیاه

doğru

dosdoğru

کاملا درست

uzun

upuzun

خیلی دراز

temiz

tertemiz

کاملا تمیز

sarı

sapsarı

کاملا زرد

çabuk

çarçabuk

کاملا سریع

kuru

kupkuru

خشک خشک

sefil

sersefil

کاملا فقیر و پست

 

توجه : در بعضی موارد در صفت های تاکیدی با این صامت ها ، در کلمه ممکن است مصوت به وجود بیاید :

کاملا سالم  :  sapasağlam

کاملا تنها :  yapayalnız

1-2- با استفاده از دو بار آوردن صفت

Yüce yüce dağlar

کوه های بلند بلند

Pırıl pırıl bardaklar

لیوان های براق براق

 

1-3- با استفاده از پسوند سوالی (mı/mi/mu/mü) به صورت قرار گرفتن بین صفت

Sıcak mı sıcak sözler

سخن های داغ داغ

Güçlü mü güçlü ekonomi

اقتصاد خیلی قوی

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

81 - صفت های شمارشی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 4 مرداد 1391-05:10 بعد از ظهر

صفت های شمارشی ..........Sayı Sıfatları

چهار نوع هستند :

1- صفت های شمارشی اصلی ..........Asıl Sayı Sıfatları

اعداد اصلی هستند. به غیر از یک ، bir نشانگر جمع هستند، اما بعد از آنها اسم به صورت مفرد می آید.

Beş ekmekler alırım. (yanlış)

پنج نان‌ها می خرم. (غلط)

Beş ekmek alırım. (doğru)

پنج نان می خرم. (درست)


این نوع صفت به سوال kaç? : چند، جواب می دهد.

2- صفت های شمارشی ترتیبی ..........Sıra Sayı Sıfatları

با افزودن پسوند –(ı)ncı  با توجه به قانون هماهنگی اصوات که به شکل –ıncı / –inci /–uncu /–üncü  می شود، صفت شمارشی ترتیبی درست می شود (طبق جدول زیر). اگر آخرین حرف عدد اصلی حرف صدادار باشد، حرف صدادار ابتدای پسوند حذف می شود.

آخرین حرف صدادار

پسوند

a, ı

-ıncı

e, i

-inci

o, u

-uncu

ö, ü

-üncü

 

Otobüste genellikle birinci koltukta otururum

در اتوبوس اکثرا در اولین صندلی می نشینم.

Altıncı sırada kim var?

در ردیف ششم چه کسی هست؟

 

این نوع صفت به سوال kaçıncı? : چندم، چندمین ، جواب می دهد.

3- صفت های شمارشی توزیعی ..........Üleştirme Sayı Sıfatları

طبق رابطه زیر درست می شود :

عدد  + –ar/-er ; -şar/-şer + اسم

 اگر آخرین حرف عدد صدادار باشد از -şar/-şer استفاده می شود. معادل فارسی اش می شود نفری، هر کسی فلان مقدار.

Çocuklara üçer dondurma verdim.

برای بچه ها نفری 3 تا بستنی دادم.

Öğrenciler kütüphaneden ikişer kitap almış.

دانش آموزان از کتابخانه نفری 2 کتاب گرفته اند.

 

این نوع صفت به سوال kaçar? : چند چند، چند عددی ، جواب می دهد.

4- صفت های شمارشی کسری ..........Kesir Sayı Sıfatları

طبق رابطه زیر درست می شود :

عدد  + –da/-de ; -ta/-te + عدد + اسم

Bu yıl yüzde yüz başarı bekliyoruz.

امسال صد در صد انتظار موفقیت داریم.

Arazinin beşte üç hissesi onundur.

سه پنجم سهم اراضی مال اوست.


این نوع صفت به سوال Ne kadar...? : چه مقدار، جواب می دهد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

79 - صفت های مبهم

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 26 تیر 1391-06:02 بعد از ظهر

 صفت های مبهم .......... Belirsizlik Sıfatları

قبل از اسم آمده و آن را از لحاظ چه یا که بودن، تعداد، مقدار و یا مکان، به صورت مبهم مشخص می کند. ضمایر پر کاربرد مبهم این ها هستند:

 

bir

یک

kimi

گاهی، برخی، بعضی

bazı

بعضی، برخی

hiç

هیچ

başka

دیگر، غیر، جدا

her

هر

biraz

اندکی، قدری، کمی

Birkaç

چند، چندی، تعدادی

birçok

بسیاری، مقدار زیادی

Birtakım

دسته ای، مقداری، نوعی

az

کم

çok

زیاد

bütün

تمام، کل، همه

hiçbir

هیچ یک

 

ضمایر مبهم، پسوند های حالت اسمی می توانند بگیرند. مثال:

Her işi kendim yapıyorum.

هر کاری رو خودم انجام می دهم.

Kimi insanlar çok kitap okur.

بعضی افراد زیاد کتاب می خوانند.

Başka dil biliyor musun?

زبان دیگری بلدی؟

 

توجه : کلمه bir هم صفت اصلی شمارشی و هم صفت مبهم می باشد. با توجه به مفهوم جمله مشخص می شود.

Bir kilo şeker alıyorum.

یک کیلو شکر می خرم (صفت شمارشی).

Kapıda bir adam var.

یک نفر دم در هست (صفت مبهم).

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

77 - صفت ها - صفت های توصیفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 19 تیر 1391-07:10 بعد از ظهر

صفت ..................sıfat (ön ad)

در ترکی صفت ها به دو دسته تقسیم بندی می شوند :

1- صفت های توصیفی ...................... Niteleme sıfatları

2- صفت های تعیینی (توضیحی) .....Belirtme sıfatları

******************

1- صفت های توصیفی

قبل از اسم یا ضمیر آمده و چگونگی آن را از نظر شکل (biçim)، حالت (durum) و یا رنگ (renk) بیان می کند.

Kahverenki keçi

بز قهوه ای

رنگ

Zengin adam

مرد ثروتمند

حالت

Küçük çanta

کیف کوچک

شکل

 

این نوع صفت ها به سوال «چگونه (چطور) - nasıl» جواب می دهند:

Genç kız

دختر جوان

Soğuk su

آب سرد

Büyük ev

خانه بزرگ

 

مثلا چگونه دختری؟  جواب : دختر جوان

 

 

Yeşil elmayı hiç sevmem.

سیب سبز رو اصلا دوست ندارم.

Sıcak hava beni rahatsız eder.

هوای گرم من را ناراحت می کند.

Aç ayı oynamaz.

خرس گرسنه بازی نمی کند (ضرب المثل)

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

36 - ضمایر پرسشی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 4 فروردین 1391-08:29 قبل از ظهر

ضمایر پرسشی soru adılları

ضمایر پرسشی پر کاربرد

ne?

kim?

kaç?

nere?

چه چیز؟ چی؟

چه کسی؟

چند؟

کجا؟

ne zaman

nasıl

niçin?

nereli?

کی؟

چه طور؟ چگونه؟

چرا؟

اهل کجا؟

ne kadar

niye?

hangi?

nerede?

چه قدر؟

چرا؟

کدام؟

در کجا؟

ضمیر kim :   در مورد انسان به کار میرود.
ضمیر ne : درباره غیر از انسان کاربرد دارد. به معنای چه، چه چیز و چی به کار میرود.ضمیر kim :  به معنای چه‌کسی، که هست. در مورد انسان به کار‌ می‌رود.با پسوند های حالت اسمی و پسوند جمع نیز به کار می رود. این ضمیر در ترکی آذربایجانی نیز وجود دارد.

 

Kimi arıyorsunuz?

دنبال چه کسی هستید؟

Kime gidiyorsun?

به (خانه ی) کی می روی؟

Kimin güneş gözlüğü var?

چه کسی عینک آفتابی دارد؟

Kimleri davet ettin?

چه کسانی را دعوت کردی؟

 

ضمیر ne :

درباره غیر از انسان کاربرد دارد. به معنای چه، چه چیز و چی به کار می‌رود. این ضمیر نیز با پسوند های حالت اسمی و پسوند جمع به کار می رود. اگر پسوندی بگیرد که با مصوت آغاز می شود حرف میانجی y به کار می رود. این ضمیر نیز در ترکی آذربایجانی وجود دارد. مثال :

Ne + e = neye    به چی

Ne + i = neyi     چی را

 

 

Neye bakıyorsun?

به چی نگاه می کنی؟

Neleri beğeniyorsun?

چه چیز هایی را می پسندی؟

Başka nelerin var?

دیگه (غیر از اینا) چه چیز هایی داری؟

Neyi seviyorsun?

چی رو دوست داری؟

در جملات سوم کلمات kimin و nelerin پسوند وابستگی (نسبت) گرفته اند. مثلا kimin یعنی مال کی ، مربوط به چه کسی ، چه کسی .

ضمیرهای پرسشی دیگر

kaç

چند

hangi

کدام

niçin

چرا، برای چی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

35 - ضمایر مبهم

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 3 فروردین 1391-05:10 بعد از ظهر

ضمایر مبهم belirsizlik adılları

ضمایر پر کاربرد مبهم این ها هستند:

hepsi

همه اش، همگی

herkes

هر کس، هر کسی

biri

یکی، کسی

başkası

دیگری

diğeri

غیری، دیگری

birçoğu

بسیاری، مقدار زیادی

birkaçı

چند، چندی، تعدادی

bazısı

بعضی، برخی

birazı

اندکی، قدری، کمی

kimi

گاهی، برخی، بعضی

kimisi

بعضی اش (از)، برخی از

hiç kimse

هیچ کس

kimse

هر کس، هر کسی، هیچ کس

 

ضمایر مبهم، پسوند های حالت اسمی می توانند بگیرند

biri sizi arıyor.

یکی دنبال شما می گرده.

çoğu derse zamanında gelir.

اکثرشون سر وقت به کلاس (درس) می آیند.

birçoğu bizim akrabımız.

اکثرشون فامیل ما هستند.

kimisi döneri sevmiyor.

بعضی شون کباب دونر رو دوست ندارند.

kimileri kış mesvsimini sevmiyor.

بعضی هاشون فصل زمستان رو دوست ندارند.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

34 - ضمایر و صفات و قیدهای اشاره

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 فروردین 1391-04:56 بعد از ظهر

ضمایر اشاره işaret adılları

bu

این

bunlar

اینها

şu

این / آن

şunlar

اینها / آنها

o

آن / او

onlar

آنها

 

şu برای اشاره به چیزی که کمی دور است (نسبت به این) به کار می رود. به عبارتی برای اشاره به حالتی بین این و آن به کار می رود. اکثرا معنای این می‌دهد.  

 

ضمیر bu برای اشاره به نزدیک، ضمیر o برای اشاره به دور و ضمیر şu برای اشاره به حالت بین این دو به کار می‌رود.

 

Bu ne?

Bu kitap

این کتاب است.

این چیست ؟

O ne?

O koltuk.

آن مبل است.

آن چیست ؟

Bu kim?

O Seçil.

او سچیل است.

این چه کسی است؟

 

کلمه پرسشی ne «چه، چه چیز» و kim «چه کسی، کی» است.

قیدهای اشاره

 burası

اینجا

böyle

اینطور، چنین

 şurası

اینجا

şöyle

اینطور، چنین

 orası

آنجا

öyle

آن طور، اینطور، چنان

 

Burası neresi? Burası İstanbul.

اینجا کجاست؟ اینجا استانبول است.

Burası sınıf mı? Evet, burası sınıf.

اینجا کلاس است؟ بله اینجا کلاس است.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

33 - ضمیر انعکاسی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 فروردین 1391-02:54 بعد از ظهر

ضمیر انعکاسی در ترکی کلمه kendi هست که به معنی «خود» است. این ضمیر همراه با پسوند های مالکیت استفاده می شود.

مفرد

جمع

Ben

من

kendim

خودم

Biz

ما

kendimiz

خودمان

Sen

تو

kendin

خودت

Siz

شما

kendiniz

خودتان

o

او

kendisi

kendi

خودش

onlar

آنها

kendileri

خودشان

 

Ödevlerimi kendim yapıyorum.

تمریناتمو خودم انجام می دهم.

Evde kendisi kalıyor.

خودش در خانه می ماند.

 

ضمیر انعکاسی «kendi» نیز پسوند های حالت اسمی را به خود می گیرد. پسوند های حالت اسمی بعد از پسوند های مالکیت می آیند.

جایگاهی

kendimde

kendinde

Kendi (si)nde

kendimizde

kendinizde

kendilerinde

ازی

Kendimden

kendinden

kendinden

kendimizden

kendinizden

kendilerinden

جهتی

Kendime

kendine

kendine

kendimize

kendinize

kendilerine

مفعولی

Kendimi

kendini

kendini

kendimizi

kendinizi

kendilerini

وابستگی

kendimin

kendinin

kendinin

kendimizin

kendinizin

kendilerinin

 

Ev kendinizin mi?

خونه مال خودتونه؟

O, kendisini çok beğeniyor.

او، خودشو خیلی می پسنده.

Kendinize iyi bakınız.

به خودتون خوب توجه کنید(نگاه کنید)

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

32 - ضمایر شخصی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 27 اسفند 1390-04:40 بعد از ظهر

1- ضمایر شخصی kişi adılları

شخص

مفرد

جمع

اول

ben

من

Biz

ما

دوم

Sen

تو

Siz

شما

سوم

o

او

onlar

ایشان

 

قاعده : پسوند های حالت اسمی می توانند به ضمیر متصل شوند.

ضمایر ben و sen وقتی پسوند حالت جهتی (  a یا e ) به خود می گیرند به ترتیب به bana و sana ( به جایbene و sene ) تبدیل می شوند.

ضمایر شخصی با پسوندهای حالت :

ساده

ben

sen

o

biz

siz

onlar

جایگاهی

bende

sende

onda

bizde

sizde

onlarda

ازی

benden

senden

Ondan

bizden

sizden

onlardan

جهتی

bana

sana

Ona

bize

size

onlara

مفعولی

beni

seni

onu

bizi

sizi

onları

وابستگی

benim

senin

onun

bizim

sizin

onların


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

5 - ضمایر اشاره در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 27 دی 1390-02:18 بعد از ظهر

ضمیر bu برای اشاره به نزدیک، ضمیر o برای اشاره به دور و ضمیر şu برای اشاره به حالت بین این دو به‌کار می‌رود.

bu

این

bunlar

اینها

şu

این

şunlar

اینها

o

آن

onlar

آنها


Bu ne?                 Bu kitap                           این کتاب است.              این چیست ؟

به فیلم زیر نگاه کنید.

[

]

Bak sepette meyveler var.

ببین در سبد میوه هست.

Bu ne? Bu üzüm.

این چیه؟ این انگوره

Şu ne? Şu nar.

این چیه؟ این اناره.

O ne? O kiraz.

اون چیه؟ اون گیلاسه.

Meyve yemek istiyor musun?

می خواهی میوه بخوری؟

Evet, üzüm yemek istiyorum.

بله، میخوام انگور بخورم.


آموزش ویدیویی ترکی استانبولی

معرفی کتاب : مطلب شماره 288 وبلاگ


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo