یادگیری آسان ترکی استانبولی

242 - ساختار مشارکتی فعل در ترکی -iş

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 6 بهمن 1394-12:53 بعد از ظهر

ساختار مشارکتی (işteşlik)

فعل + -(ı/i/u/ü)ş

1. بیانگر این است که فعل به صورت دو طرفه است. مثلا "دست دادن با همیا  عملی است که هر دو طرف به صورت متقابل انجام می‌دهند. یا به صورت جمعی و انجام می دهند.

görmek

دیدن

Gör-üş-mek

همدیگر را دیدن، دیدار کردن

bulmak

پیدا کردن

buluşmak

قرار گذاشتن و همدیگر را دیدن


uçmak

پرواز کردن

uçuşmak

با هم پرواز کردن

kaçmak

گریختن

kaçışmak

باهم و دسته جمعی گریختن


نویسنده: حسین ساعدیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

231 - اسم سازی با پسوندهای ma و iş

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 14 آذر 1394-09:33 قبل از ظهر

 اسم‌سازی: پسوند mak/mek برای ساختن اسم مصدر به کار می‌رود.  تفاوت این پسوند با ma/me در این است که بار معنایی اسمی بیشتری دارد. 


bakmak

نگاه کردن

 

bakma

نگاه کردن، نگاه

yüzmek

شنا کردن

 

yüzme

شنا


پسوند اسم ساز ış/ iş/ -uş/ üş :

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

bakmak

نگاه کردن

 

bakış

نگاه

girmek

وارد شدن

 

giriş

ورود، ورودی


پس از پسوندهای mA و Iş پسوندهای ملکی می‌آیند


Yarın sana gelmem mümkün değil.

فردا آمدنم نزد تو امکان ندارد.

Çok yorgunum hemen uyumak istiyorum.

خیلی خسته‌ام همین الان می‌خواهم بخوابم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

186 - پسوند بازگشتی ساخت فعل از فعل n

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 7 اسفند 1392-10:33 بعد از ظهر

n

فعل بازگشتی (dönüşlülük) است یعنی فعل به خود فاعل برمی گردد، به نوعی فاعل و مفعول یکی است. در ترکی آذربایجانی نیز وجود دارد. در ترجمه فارسی شاید زیاد مشخص نباشد ولی در کاربرد ترکی آن فعلی که با n آمده مشخص کننده این حالت است.

süslemek

تزیین کردن

süslenmek

خود را مزین کردن

övmek

ستایش کردن(دیگری را)

övünmek

مفتخر شدن، فخر کردن

yıkamak

شستن

yıkanmak

استحمام کردن، شستشو شدن

 

Evde saatlerce gezindi.

توی خانه ساعت ها گشت کرد.

Oyuncular yıkanmaya gittiler.

بازیکنان رفتند حمام بکنند.

 

بعضا پسوند بازگشتی حرف l می شود که کاربردش کمتر از n هست.

 

bozmak

خراب کردن

bozulmak

خراب شدن

sarmak

فراگرفتن، محصور کردن

sarılmak

در آغوش گرفتن

 

حروف l همچنین مجهول ساز هم هست.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

185 - پسوند ساخت فعل از اسم le

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 22 بهمن 1392-07:59 بعد از ظهر

le/la

از پسوندهای بسیار فعال ترکی است که از اسم فعل می سازد.

baş

سر، اول، آغاز

başlamak

آغاز کردن

göz

چشم

gözlemek

مشاهده کردن، منتظر بودن

serin

خنک

serinlemek

خنک شدن

 

Bu güz üniversiteye başlayacağım.

پاییز دانشگاه را شروع خواهم کرد.

Serinlemek için havuza geldim.

برای خنک شدن به استخر آمدمپ.

 ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

184 - پسوند ساخت فعل از اسم el/al

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 7 بهمن 1392-05:13 بعد از ظهر

el/al

مفهوم شدن به اسم می دهد، نوعی تغییر حالت را بیان می کند:

düz

راست، درست

düzelmek

درست شدن

çok

زیاد

çoğalmak

زیاد شدن

az

کم

azalmak

کم شدن

 

Hastanın durumu düzeliyor.

وضع مریض بهتر می شود.

Açık havada sıkıntım azalıyor

در هوای آزاد استرسم کم می شود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

154 - پسوند تولید کننده فعل مجهول از فعل

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 27 مرداد 1392-10:32 قبل از ظهر

-(I)l

I: ı, i, i, ü

پسوند مجهول‌ساز است.

aç-

باز کردن

ıl-

باز شدن

yaz-

نوشتن

yazıl-

نوشته شدن

sev-

دوست داشتن

sevil-

دوست داشته شدن

kır-

شکستن

kırıl-

شکسته شدن


Galerideki tüm arabalar satılmış.

تمام ماشین‌های گالری فروخته‌شده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

150 - پسوند اشتقاقی فعل از فعل t

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 24 مرداد 1392-11:10 قبل از ظهر

-t

پسوند تعدی ساز است. معمولا به آخر فعل هایی که به مصوت یا l یا r ختم می‌شوند می‌آید.

bekle-

منتظر بودن

beklet-

به انتظار گذاشتن

büyü-

بزرگ شدن

büyüt-

بزرگ کردن

anla-

فهمیدن

anlat-

نقل کردن، فهماندن

azal-

کم شدن

azalt-

کم کردن

Otur-

نشستن

Oturt-

نشاندن

 

Tansu bugün beni üç saat bekletti.

تانسو امروز منو 3 ساعت معطل کرد.

 

فعل bekletti زمانش، گذشته ساده است (görülen geçmiş zaman). معنی منتظر گذاشتن، کاشتن کسی سر جایی، به انتظار گذاشتن می دهد. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

146 - پسوند ساخت فعل از فعل r

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 21 مرداد 1392-04:05 بعد از ظهر

-(I)r

I: ı, i, i, ü

پسوند تعدی ساز است.

bit-

تمام شدن

bitir-

تمام کردن

piş-

پخته شدن

pişir-

پختن

iç-

نوشیدن

içir-

نوشاندن

aş-

گذشتن

aşır-

گذراندن
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

142 - پسوند ساخت فعل از فعل dir

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 8 مرداد 1392-11:25 قبل از ظهر

-dır /- dir; - dur /- dür

-tır /- tir; - tur /- tür

پسوند تعدی ساز هست، معادل ترکی اش ettirgenlik eki . فعل متعدی(سببی) می‌سازد . فاعل وقوع و انجام فعل را توسط فرد یا عامل  دیگری انجام می‌دهد. اکثرا با فعل های تک هجایی می‌آید. اگر فعل چند هجایی باشد با فعل هایی که حرف آخر آنها  /l/ یا /r/ و همچنین مصوت نباشد می‌آید. 

Ölmek

مردن

Öldürmek

کشتن

Yaz-

نوشتن

Yazdır-

توسط دیگری نوشتن

Gül-

خندیدن

Güldür-

خنداندن

Sevin-

خوشحال شدن

Sevindir-

خوشحال کردن

Bil-

دانستن

Bildir-

آگاه کردن، گزارش دادن

Sil-

پاک کردن

Sildir-

توسط دیگری پاک کردن

 

Öğretmen tahtayı sildi.

معلم تخته را پاک کرد.

Öğretmen tahtayı esraya sildirdi.

معلم تخته را توسط اسرا پاک کرد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

141 - پسوند ساخت اسم از فعل ici

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 7 مرداد 1392-04:48 بعد از ظهر

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل می‌سازد.

akmak

جاری شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دویدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گیرنده، خریدار
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

140 - پسوند ساخت اسم از فعل -gan

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 5 مرداد 1392-06:32 بعد از ظهر

-gan /-gen ; -kan /-ken

این پسوند اسم‌ها و صفت‌هایی که مفهوم بیش از اندازه معمول و عادت را از فعل مربوطه دارند، می‌سازد.

çalış-

کوشش کردن

çalışkan

کوشا، فعال

unut-

فراموش کردن

unutkan

فراموشکار

alın-

به خود گرفتن

alıngan

زودرنج

sıkıl-

در تنگنا افتادن

sıkılgan

خجالتی، معذب

saldır-

حمله کردن

saldırgan

مهاجم، متجاوز

değiş-

تغییر یافتن

değişken

متغیر

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

138 - پسوند اشتقاقی ساخت اسم از فعل gin

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 مرداد 1392-08:53 بعد از ظهر

-gın /-gin ; -gun /-gün

-kın /-kin ; -kun /-kün

 

این پسوند اسم‌هایی که مفهوم بزرگی، فزونی و عادت را از فعل مربوطه دارند، می‌دهد.

 

 

Bil-

دانستن

bilgin

دانا، عالم

Taş-

لبریز شدن

taşkın

طغیان، سیلاب

Coş-

جوشیدن

coşkun

پرجوش وخروش

Üz-

ناراحت کردن

üzgün

غمگین

Dur-

توقف کردن

durgun

بی‌حرکت

Piş-

پختن

pişkin

پخته، برشته
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

137 - پسوند ساخت اسم از فعل gi

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 مرداد 1392-08:37 بعد از ظهر

-gı /-gi ; -gu /-gü

-kı /-ki ; -ku /-kü

اسم‌ ابزار و اسم معنی می‌سازد.

As-

آویزان کردن

askı

آویز

Sar-

پیچیدن، دوز زدن

sargı

باند، نوار

Bur-

پیچیدن، تاب دادن

burgu

مته

Sev-

دوست داشتن

sevgi

عشق

Bil-

دانستن

bilgi

اطلاعات، معلومات

Say-

احترام داشتن

saygı

احترام، تکریم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

136 - پسوند اشتقاقی ساخت اسم از فعل k

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 مرداد 1392-12:38 بعد از ظهر

-k (-ık /-ik /-uk /-ük)

اسم و صفت هایی می‌سازد که نتیجه وقوع آن فعل است.

 

 

Aç-

باز کردن

açık

باز

Kes-

بریدن

kesik

بریده

Del-

سوراخ کردن

delik

سوراخ

Boz-

خراب کردن

bozuk

خراب

Dile-

تمنا کردن، خواستن

dilek

خواهش، تمنا

Kır-

شکستن

kırık

شکسته
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

133 - پسوند ساخت اسم از فعل ım /-im ; -um /-üm-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 17 تیر 1392-02:09 بعد از ظهر

-m (-ım /-im ; -um /-üm)

عموما اسم‌هایی می‌سازد که مفهوم یک بارگی دارند و یک بار اتفاق می افتند. البته اسم‌هایی هم می سازد که این مفهوم را ندارند.

doğmak

زاییدن

doğum

ولادت، تولد

ölmek

مردن

ölüm

مرگ

yutmak

قورت دادن، بلعیدن

yudum

جرعه

satmak

فروختن

satım

فروش

kurmak

تاسیس کردن

kurum

موسسه

giymek

پوشیدن

giyim

لباس
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

132 - پسوند ساخت اسم از فعل ış /-iş ; -uş /-üş-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 6 تیر 1392-03:47 بعد از ظهر

-ış /-iş ; -uş /-üş

اسم مصدر می‌سازد.

gelmek

آمدن

geliş

آمد (ایاب)

gitmek

رفتن

gidiş

رفت

uçmak

پرواز کردن

uçuş

پرواز

girmek

داخل شدن

giriş

ورود

çıkmak

خارج شدن

çıkış

خروج

bakmak

نگاه کردن

bakış

نگاه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

127 - پسوند ساخت اسم از اسم leyin

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 6 خرداد 1392-03:39 بعد از ظهر

-leyin

از اسم هایی که مفهوم زمان دارند، قید می سازد.

Sabah صبح sabahleyin  صبح‌گاه، وقت صبح

Öğle ظهر öğleyin موقع ظهر، سر ظهر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

126 - پسوند msı/ -msi ; -msu/-msü-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 21 اردیبهشت 1392-02:00 بعد از ظهر

-msı/ -msi ; -msu/ -msü

صفت هایی می سازد که مفهوم شباهت و همانندی می رساند. اگر کلمه به صامت ختم شود، طبق قانون هماهنگی اصوات یک مصوت قبل از حرف m اضافه می شود.

ekşi ترش ekşimsi ترش‌گون

mavi آبی mavimsi  مایل به آبی

acı تلخ acımsı کمی تلخ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

120 - پسوند -sı/ -si ; -su/ -sü-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 25 بهمن 1391-09:48 بعد از ظهر

-sı/ -si ; -su/ -sü

 قید شباهت می سازد :

Çocuksu (konuşmak)  بچگانه صحبت کردن

Erkeksi davranmak  مردانه رفتار کردن
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

119 - پسوند cık / -cik; -cık / -cik-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 17 بهمن 1391-09:39 بعد از ظهر

1- مفهوم محبت، ترحم و تصغیر به کلمه می دهد.

Küçük + cük = küçücük خیلی کوچک

Kısacık خیلی کوتاهادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logo