یادگیری آسان ترکی استانبولی

339 - مجبور شدن در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 16 خرداد 1399-03:18 بعد از ظهر

مجبور شدن

 برای ساخت این گونه جملات از ترکیب زیر استفاده می‌کنیم.

فعل + -mak / -mek + zorunda kalmak

Sık sık taksiye binmek zorunda kalıyorum.

اغلب مجبور می‌شوم سوار تاکسی شوم.

Sessiz olun yoksa sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım.

ساکت باشید وگرنه مجبور خواهم شد شما را بیرون کنم.


آموزش ترکی استانبولی در تهران، استاد حسین ساعدی شماره تماس 09397368623نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

338 - فعل باید در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 13 بهمن 1398-02:37 بعد از ظهر

برای جملاتی که کلی هستند از مصدر استفاده می‌کنیم.

فعل + -mak / -mek + gerek / lazım / gerekli

Sıcak havalarda bol su içmek lazım. 

در هوای گرم آب فراوان باید خورد.

Kışın daha fazla C vitamini almak gerek.

در زمستان باید بیشتر ویتامین سی دریافت کرد.


فعل + -ma / -me + پسوند ملکی +  gerek/ lazım

(benim) gelmem lazım         باید بیایم          (bizim) gelmemiz lazım      باید بیاییم

(senin) gelmen lazım           باید بیایی          (sizin) gelmeniz lazım         باید بیایید

(onun) gelmesi lazım           باید بیاید          )Onların( gelmeleri lazım     باید بیایند


Ne yapmam gerek?  

                                                                باید چی کار کنم؟

Doktora gitmem gerek/ gerekli/ gerekiyor. 

                               باید به دکتر بروم.

Onu araman lazım.   

                                                    باید به او زنگ بزنی.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

337 - گذشته نقلی فعل باید

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 6 بهمن 1398-03:33 بعد از ظهر

گذشته نقلی وجه باید 

gereklilik rivayet kipi

در این وجه گوینده الزام انجام فعل را یا از دیگران شنیده، یا خودش بعدا متوجه شده است.

gelmeliymişim                     باید می‌آمده‌ام          gelmeliymiş             باید می‌آمده‌ایم

gelmeliymişsin              باید می‌آمده‌ای          gelmeliymişsiniz           باید می‌آمده‌اید

gelmeliymiş                         باید می‌آمده          gelmelilermiş            باید می‌آمده‌اند       


Öğretmen söyledi. Sen de bizimle gelmeliymişsin.

معلم گفت. تو هم باید با ما می‌آمدی.

Biz oraya hiç gitmemeliymişiz. Şimdi anladım.

اصلا نباید به آنجا می رفتیم. الان فهمیدم.

این فعل می‌تواند معادل وجه باید « باید بیایم، باید بیایی...» استفاده شود. 

 

Hakan bizimle sinemaya gelmiyormuş.  Doktora gitmeliymiş.

هاکان با ما به سینما نمی‌آید. باید به دکتر برود.
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

336 - گذشته ساده وجه باید در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 29 دی 1398-01:17 بعد از ظهر

Gereklilik Hikaye Kipi

فعلی است که در گذشته باید انجام می‌شده است. با اضاف کردن پسوند گذشته dı-di به پسوند وجه باید ساخته می‌شود.

فعل + -malıydı/ -meliydi + شناسه

شخص

gelmek

شناسه

آمدن

ben

gelmeliydim

-m

باید می‌آمدم

sen

gelmeliydin

-n

باید می‌آمدی

o

gelmeliydi

-

باید می‌آمد

biz

gelmeliydik

-k

باید می‌آمدیم

siz

gelmeliydiniz

-nız/ -niz

باید می‌آمدید

onlar

gelmeliydiler/ gelmelilerdi

(-lar/-ler)

باید می‌آمدندسوالی

gelmeli miydim?             باید می‌آمدم؟          gelmeli miydik?             باید می‌آمدیم؟

gelmeli miydin?             باید می‌آمدی؟          gelmeli miydiniz?          باید می‌آمدید؟

gelmeli miydi?                 باید می‌آمد؟          gelmeliler miydi?           باید می‌آمدند؟      


Konser çok güzeldi. Bence sen de gelmeliydin.

کنسرت خیلی خوب بود. به نظر من تو هم باید می‌آمدی.

Daha erken çıkmalı mıydık?      

باید زودتر حرکت می‌کردیم؟
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

317 - جدول فعل های ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 21 آبان 1397-01:00 بعد از ظهر

فعل های ترکی استانبولی 

حسین ساعدی، کلاس های ترکی استانبولی در شهر استانبول ۀموزشگاه اوندو 
05449434297نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

240 - زمان آینده نقلی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 29 دی 1394-12:29 بعد از ظهر

زمان آینده نقلی (نامعین) (gekecek zaman hikaye kipi)

گوینده وقوع فعل در زمان آینده را یا از دیگران شنیده، یا بعدا فهمیده و یا خود بعدا متوجه شده است. در فارسی از عبارت هایی 

مانند « قرار بوده، قرار است، مثل اینکه، گویا، شنیدم، انگار،...» با زمان آینده استفاده می شود.

فعل + (y) -acak-mış/-ecek-miş + شناسه

شخص

فعل

شناسه

معنی

ben

Gel-ecek-miş-im

-ım / -im

قرار بوده بیایم

sen

Gel-ecek-miş-sin

-sın / -sin

قرار بوده بیایم

o

Gel-ecek-miş

-

قرار بوده بیاید

biz

Gel-ecek-miş-iz

-ız / iz

قرار بوده بیاییم

siz

Gel-ecek-miş-siniz

-sınız / -siniz

قرار بوده بیایید

onlar

Gel-ecek-ler-miş

-lar / -ler

قرار بوده بیایند

صرف منفی

فعل + -mayacak-mış/-meyecek-miş + شناسه

ben

gel-meyecek-miş-im

(گویا) قرار بوده بیایم

sen

gel-meyecek-miş-sin

(گویا) قرار بوده بیایی

o

gel-meyecekmiş

(گویا) قرار بوده بیاید

biz

gel-meyecekmiş-iz

(گویا) قرار بوده بیایی

siz

gel-meyecekmiş-siniz

(گویا) قرار بوده بیایید

onlar

gel-meyecek-ler-miş

(گویا) قرار بوده بیایند

 

یا «گویا می‌خواستم/می‌خواهد بیایم، گویا می‌خواستی/می‌خواهی بیایی، ...»

سوالی: پسوندهای سوالی و زمان و شناسه باهم به شکل ستون سوم هستند.

فعل  + (y) -acak /-ecek + mıymış/ miymiş + شناسه ?

ben

gelecek miymişim?

mıymışım/ miymiş

sen

gelecek miymişsin?

mıymış/ miymişsin

o

gelecek miymiş?

mıymış/ miymiş

biz

gelecek miymişiz?

mıymış/ miymişiz

siz

gelecek miymişsiniz?

mıymış/ miymişsiniz

onlar

gelecekler miymiş?

-lar mıymış/ -ler miymiş

 

گویا قرار نبوده بیایم؟ ...

Ali yarın İstanbul’a gelecekmiş.
O bize katılmayacak mıymış?
Yarın toplantıda sen konuşacakmışsın.


مثل اینکه علی فردا قراره به استانبول بیاید. (خودش گفت)

گویا او نمی‌خواسته به ما ملحق بشود؟
انگار فردا تو در جلسه صحبت خواهی کرد.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

230 - Zorunluluk الزام، اجبار، ضروریت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 28 آبان 1394-01:10 بعد از ظهر

الزام، اجبار، ضروریت  (Zorunluluk)

با استفاده از کلمه‌های «zorunda :» «mecburiyetinde  » و «mecbur »همراه با شناسه های اسنادی ساخته می‌شود. 


فعل + -mak/ -mek + zorunda/ mecuburiyrtinde + پسوند زمان + شناسه


Beni dinlemek zorundasın.

مجبوری به حرفم گوش کنی.

Herkes toplantıya katılmak mecburiyetinde.

همه مجبورند در جلسه شرکت کنند.


حالت منفی


فعل + -mak/ -mek + zorunda/ mecuburiyrtinde + değil + پسوند زمان + شناسه

فعل + -maya/ -meye + mecbur + پسوند زمان + شناسه

Bu sınava girmek zorunda değilmiş.

مجبور نبوده‌ است این امتحان را بدهد.

Avukat olmadan konuşmak zorunda değilsiniz.

بدون حضور وکیل مجبور به صحبت کردن نیستید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

195 - زمان حکایتی آینده - آینده در گذشته

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 5 آبان 1393-01:04 بعد از ظهر

خود زمان آینده ......... gelecek zaman

 صرف مثبت 

 حالت سوالی صرف مثبت

 صرف منفی

زمان حکایتی زمان آینده  gelecek zamanın hikayesi یا زمان آینده در گذشه

این زمان در فارسی وجود ندارد اما با استفاده از عباراتی معنی می‌شود. معنی فعل در این زمان یعنی کاری که در گذشته  اتفاق افتاده و قرار بوده که در آینده (نسبت به آن زمان) اتفاق بیفتد. (و اکثرا هم اتفاق نیفتاده است)  مثلا اگر امروز روز پنج شنبه باشد و من هفته پیش روز جمعه تصمیم گرفته بودم که دو روز بعد یکشنبه به پارک بروم و نتوانسته‌ام برم، یعنی در گذشته کاری را قرار بوده در آینده انجام بدهم. در این حالت فعل gidecektim یعین قرار بوده بروم (و نتوانستم/یا نشد بروم) استفاده می‌شود. حالت جدا

فعل +(y) -acak/-ecek + idi +  پسوند شخصی

شکل نوشتار این فعل دو حالت دارد یا به صورت چسبیده یا جدا اما اکثرا در گفتار به صورت چسبیده تلفظ می شود. اما در حالت پیوسته به دلیل هماهنگی صامت‌ها و قرار گرفتن حرف k حرف d به t تبدیل می‌شود. شکل کلی حالت چسبیده به صورت زیر است

فعل +(y) -acaktı/-ecekti +  پسوند شخصی

شخص

حالت جدا

حالت چسبیده

پسوند شخصی

معنی

ben

Gelecek idi-m

Gel-ecekti-m

m

قرار بود بیایم

sen

Gelecek idi-n

Gel-ecekti-n

n

قرار بود بیایی

o

Gelecek idi

Gel-ecekti

-

قرار بود بیاید

biz

Gelecek idi-k

Gel-ecekti-k

-k

قرار بود بیاییم

siz

Gelecek idi-niz

Gel-ecekti-niz

-nız/-niz
-nuz/-nüz

قرار بود بیایید

onlar

Gelecek idi-ler

Gel-ecekti-ler
gel-ecek-ler-di

ler/lar

قرار بود بیایند

در سوم شخص جمع حالت دوم که پسوند شخص قبل از پسوند حکایتی می آید نیز استفاده می‌شود.
(در ترکی آذربایجانی فقط حالت اول استفاده می‌شود
 gelecekdiler)

Beni arayacaktın, niçin aramadın?

قرار بود بهم زنگ بزنی، چرا زنگ نزدی؟

Ayağım kaydı, neredeyse düşecektim.

پام لغزید تقریبا داشتم میفتادم. (ولی نیفتادم- افتادنم اتفاق نیفتاد)

Sular kesilmeseydi, çamaşır yıkayacaktım.

اگه آب ها قطع نمی‌شد، می خوستم/قرار بود/تصمیم گرفته بودم لباس بشورم. (ولی نشستم چون آب قطع شد.)

حالت منفی با آمدن –ma/-me ساخته میشود. بنابراین پسوند کلی به صورت –mayacaktı/-meyecekti ساخته میشود. حالت منفی هم مفهوم مثبت دارد. یعنی شکل منفی ولی مفهوم مثبت دارد، بر خلاف حالت مثبت.

Ben: Gelmeyecek idi-m              Gel-meyecekti-قرار بوده، تصمیم داشتم نیایم (ولی آمدم)
sen:   Gel
meyecek idi-n           Gel-meyecekti-n                      "" نیایی
o:       Gel
meyecek idi                Gel-meyecekti                          "" نیایید
biz:    Gel
meyecek idi-k            Gel-meyecekti-k                       "" نیاییم
siz:    Gel
meyecek idi-niz           Gel-meyecekti-niz                     "" نیایید
onlar: Gel
meyecek idi-ler           Gel-meyecekti-ler                     "" نیاییند

Sebze almayacaktım fakat sebzeler çok taze idi. 

نمی‌خواستم سبزی بخرم، فقط سبزی ها خیلی تازه بودند. (نمی خواستم بخرم، ولی خریدم.)

Hani yağmur yağmayacaktı!

پس کو (گفته بودی) قرار بود باران نبارد؟ (باران باریده است)

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

194 - گذشته استمراری ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 30 مهر 1393-11:55 قبل از ظهر

خود زمان حال:

زمان حال......... Şimdiki Zaman

        صرف مثبت

        حالت سوالی صرف مثبت

       تنگ شدن مصوت ünlü daralması

        زمان حال استمراری makta/-mekte-

        صرف منفی

        حالت سوالی صرف منفی

 

زمان حکایتی زمان حال  şimdiki zamanın hikayesi

 

معادل زمان گذشته استمراری است.

فعل + (ı, i, u, ü)yor + -du (  پسوند حکایتی) +  پسوند شخصی

پسوند حکایتی همان پسوند زمان گذشته ساده است یعنی :

dı/di/du/dü                                  

که در اینجا به علت هماهنگی صوتی با yor فقط du به کار می‌رود.     

شکل نوشتار این فعل دو حالت دارد یا به صورت چسبیده یا جدا اما اکثرا در گفتار به صورت چسبیده تلفظ می شود.

 

شخص

حالت جدا

حالت چسبیده

پسوند شخصی

معنی

ben

bil-iyor i-di-m

bil-iyor-du-m

m

می‌دانستم

sen

bil-iyor i-di-n

bil-iyor-du-n

n

می‌دانستی

o

bil-iyor i-di

bil-iyor-du

-

می‌دانست

biz

bil-iyor i-di-k

bil-iyor-du-k

-k

می‌دانستیم

siz

bil-iyor i-di-niz

bil-iyor-du-nuz

-nuz

می‌دانستید

onlar

bil-iyor i-di-ler

bil-iyor-lar-dı

ler/lar

می‌دانستند

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند حکایتی می آید نیز استفاده می‌شود.

Kaza olduğunda ben eve gidiyordum.

موقع تصادف من به خانه می‌رفتم.

Şimdi biz de seni düşünüyorduk.

الان ما هم به تو فکر می‌کردیم.

Uyumadan önce hep kitap okuyordunuz.

قبل از خواب همیشه کتاب می خواندید.

حالت منفی با آمدن –mı/-mi/-mu/-mü قبل از پسوند –yor ساخته میشود.

شخص

حالت چسبیده

معنی

ben

bil-mi-yor-du-m

نمی‌دانستم

sen

bil-mi-yor-du-n

نمی‌دانستی

o

bil-mi-yor-du

نمی‌دانست

biz

bil-mi-yor-du-k

نمی‌دانستیم

siz

bil-mi-yor-du-nuz

نمی‌دانستید

onlar

bil-mi-yor-lar-dı

نمی‌دانستند

 

Tatilde gezete okumuyorduk.

تعطیلات روزنامه نمی‌خواندیم.

Yoldan hiç araba geçmiyordu.

هیچ ماشینی از راه عبور نمی‌کرد.

Sen odanı toplamıyorsun.

تو اتاقت را مرتب نمی‌کنی.

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

193 - زمان حکایتی مضارع

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 16 مرداد 1393-11:58 قبل از ظهر

می تونید نگاهی به خود زمان مضارع بندازید:

صرف مثبت : قسمت 1 ، قسمت 2 ، خلاصه

        صرف منفی        

       حالت سوالی صرف مثبت

        حالت سوالی صرف منفی

زمان حکایتی زمان مضارع geniş zamanın hikayesi


ادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

129 - ماضی بعید ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 16 خرداد 1392-03:46 بعد از ظهر

ماضی بعید duyulan geçmiş zaman hikayesi

فعل + -mış-tı/ -miş-ti/ -muş-tu/ -müş-tü + شناسه

شخص

gelmek

شناسه

آمدن

ben

gel-miş-ti-m

-m

آمده بودم

sen

gel-miş-ti-n

-n

آمده بودی

o

gel-miş-ti

-

آمده بود

biz

gel-miş-ti-k

-k

آمده بودیم

siz

gel-miş-ti-niz

-ınız / -iniz / -unuz / -ünüz

آمده بودید

onlar

gel-miş-ler-di

-lar / -ler

آمده بودندادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

116 - زمان آینده - سوالی صرف منفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 9 بهمن 1391-10:39 بعد از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -(y)acak /-(y)ecek +  mı/mi + پسوند شخص  

اشخاص

gel-

al-

گرفتن

ben

gelmeyecek miyim?

almayacak mıyım?

نخواهم گرفت؟

sen

gelmeyecek misin?

almayacak mısın?

نخواهی گرفت؟

o

gelmeyecek mi?

almayacak mı?

نخوهد گرفت؟

biz

gelmeyecek miyiz?

almayacak mıyız?

نخواهیم گرفت؟

siz

gelmeyecek misiniz?

almayacak mısınız?

نخواهید گرفت؟

onlar

gelmeyecekler mi?

almayacaklar mı?

نخواهند گرفت

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

مثال :

Sen gelmeyecek misin?

تو نخواهی آمد؟ (نمی آیی؟)

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

114 - زمان آینده صرف منفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 27 دی 1391-03:51 بعد از ظهر

صرف منفی

 

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

 

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

 

در ترکی استانبولی دو مصوت کنار هم قرار نمی گیرد، به همین دلیل بین پسوند نفی و پسوند زمان آینده حرف میانجی y قرار می گیرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگی صامت وجود دارد.

 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهیم خواند.

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

112 - حالت سوالی صرف مثبت زمان آینده

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1391-09:42 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -(y)acak /-(y)ecek + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

yaz- (yazmak)

نوشتن

ben

Yazacak mıyım?

خواهم نوشت؟

sen

Yazacak mısın?

خواهی نوشت؟

o

Yazacak mı?

خواهد نوشت؟

biz

Yazacak mıyız?

خواهیم نوشت؟

siz

Yazacak mısınız?

خواهید نوشت؟

onlar

Yazacaklar mı?

خواهد نوشت؟

 

راهنمای آمدن پسوند های زمان و سوالی زمان آینده :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند زمان

پسوند سوالی

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i, ö, ü

-(y)ecek

Mi

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Doktora gidecek misin?

به دکتر خواهی رفت؟

Yağmur yağacak mı?

باران خواهد بارید؟

 
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

111 - زمان آینده صرف مثبت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 25 آذر 1391-10:03 قبل از ظهر

زمان آینده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرین حرف صدادار فعل ظریف باشد پسوند -(y)ecek و اگر کلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه می آید.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek

 

پسوند های شخصی زمان آینده :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

gelmek

آمدن

ben

gel-eceğ-im

خواهم آمد

sen

gel-ecek-sin

خواهی آمد

o

gel-ecek

خواهی آمد

biz

gel-eceğ-iz

خواهد آمد

siz

gel-ecek-siniz

خواهیم آمد

onlar

gel-ecek-ler

خواهند آمد


قاعده : در اول شخص مفرد و جمع نرم شدن صامت (تبدیل k به ğ) وجود دارد.

gel-ecek-im →        geleceğim                خواهم آمد

bak-acak-ız →        bakacağız                  خواهیم نگریست

قاعده : اگر آخرین حرف فعل صدادار باشد حرف میانجی y می آید.

iste-y-ecek-im →   isteyeceğim             خواهم خواست

نکته : در دو فعل ye- و de   تنگ شدن مصوت وجود دارد. (تبدیل e به i)

Yeyeceğim   →        diyeceğim                خواهم گفت

Yeyecekler  →        yiyecekler               خواهند خورد

مثال :

Mehdi (a.s) bir gün gelecek.                 مهدی (ع) روزی خواهد آمد.

Kendime çanta alacağım.                       .برای خودم کیف خواهم خرید

زمان آینده کاربرد های دیگری هم دارد :

- در مورد چیزهایی که انتظار داریم به حقیقت خواهند پیوست.

- در مورد فهماندن امر، الزام و اجبار

Bir gün beni anlayacaksın fakat o zaman çok geç olacak.

روزی مرا درک خواهی کرد، ولی آن زمان خیلی دیر خواهد بود. (انتظار)

Yarın herkes erken gelecek.

فردا  هرکس زود خواهند آمد (امر، الزام- زود بیایند)نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

103 - زمان گذشته نقلی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 27 آبان 1391-07:02 بعد از ظهر

geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرین مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خریده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌ای              al-mış-sın خریده‌ای

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خریده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ایم             al-mış-ız خریده‌ایم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌اید              al-mış-sınız خریده‌اید

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خریده‌اند


صرف منفی با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته می‌شود.


ben   gel-me-miş-im نیامده ام almamışım نخریده ام

sen       gel-me-miş-sin              نیامده ای           al-ma-mış-sın نخریده‌ای

o           gel-me-miş                    نیامده               al-ma-mış                       نخریده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نیامده ایم          al-ma-mış-ız نخریده‌ایم

siz        gel-me-miş-siniz           نیامده اید           al-ma-mış-sınız نخریده‌اید

onlar    gel-me-miş-ler              نیامده اند           al-ma-mış-lar نخریده‌اند


فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالی + شناسه

طرز سوالی طبق فرمول روبرو می‌باشد :


جدول : پسوند سوالی و شناسه؛ در اول شخص صامت میانجی y بین دو مصوت قرار می‌گیرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالی می‌آید.

ادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

96 - حالت سوالی صرف منفی زمان مضارع

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 27 مهر 1391-11:37 قبل از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

حالت سوال در اول شخص مفرد به دو حالت زیر است :

فعل + -mam/-mem + پسوند سوالی

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

در سایر اشخاص به حالت زیر است :

فعل + -maz/-mez + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-mem  mi?

نمی گردم؟ (آیا)

Bil-mem  mi?

نمی دانم؟

 

Gez-mez  mi-y-im?

نمی گردم؟

Bil-mez  mi-y-im?

 

Sen

Gez-mez  mi-sin?

نمی گردی؟

Bil-mez  mi-sin?

نمی دانی؟

O

Gez-mez  mi?

نمی گردد؟

Bil-mez  mi?

نمی داند؟

Biz

Gez-mez  mi-y-iz?

نمی گردیم؟

Bil-mez  mi-y-iz?

نمی دانیم؟

Siz

Gez-mez  mi-siniz?

نمی گردید؟

Bil-mez  mi-siniz?

نمی دانید؟

onlar

Gez-mez-ler  mi?

نمی گردند؟

Bil-mez-ler  mi?

نمی دانند؟

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Hüsen seni sevmez mi?

آیا حسین تو را دوست ندارد؟

Sen uçağa binmez misin?

تو هواپیما سوار نمی شوی؟

Tansu yılandan korkmaz mı?

تانسو از مار نمی ترسد؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

97 - حالت سوالی زمان گذشته ساده

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 17 مهر 1391-10:12 بعد از ظهر

فعل در گذشته ساده + mı/mi/mu/mü ?

طرز سوالی طبق فرمول روبرو می‌باشد :

شخص

gelmek

آمدن

unutmamak

فراموش نکردن

ben

geldim mi?

آمدم؟

unutmadım mı?

فراموش نکردم؟

sen

geldin mi?

آمدی؟

unutmadın mı?

فراموش نکردی؟

o

geldi mi?

آمد؟

unutmadı mı?

فراموش نکرد؟

biz

geldik mi?

آمدیم؟

unutmadık mı?

فراموش نکردیم؟

siz

geldiniz mi?

آمدید؟

unutmadınız mı?

فراموش نکردید؟

onlar

geldiler mi?

آمدند؟

unutmadılar mı?

فراموش نکردند؟Pazar günü sadece dinlendi.

روز یکشنبه فقط استراحت کرد.

Onlar çıkmadılar.

آنها خارج نشدند.

Geçen sene üniversiteden mezun oldular.

پارسال از دانشگاه فارغ التحصیل شدند.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

96 - حالت سوالی زمان مضارع/ گسترده صرف مثبت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 6 مهر 1391-04:59 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوال طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + پسوند زمان عمومی + پسوند سوالی پسوند شخص

اشخاص

Gez-

 

Bil-

 

Ben

Gez-er  mi-y-im?

می گردم؟ (آیا)

Bil-ir mi-y-im?

می دانم؟

Sen

Gez-er mi-sin?

می گردی؟

Bil-ir mi-sin?

می دانی؟

O

Gez-er mi?

می گردد؟

Bil-ir mi?

می داند؟

Biz

Gez-er mi-y-iz?

می گردیم؟

Bil-ir mi-y-iz?

می دانیم؟

Siz

Gez-er mi-siniz?

می گردید؟

Bil-ir mi-siniz?

می دانید؟

onlar

Gez-er-ler mi?

می گردند؟

Bil-ir-ler mi?

می دانند؟

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Şemsiyeni bana verir misin?

چتر را به من می دهی؟

Onlar her yaz tatile giderler mi?

آنها هر تابستان به تعطیلات می روند؟

Çay sever misiniz?

آیا چای دوست دارید؟

 

توجه : بعضی اوقات حالت سوالی زمان عمومی مفهوم خواهشی یا امر نیز دارد.

Kapıyı kapatır mısınız?

در را می بندید (لطفا در را ببندید)؟

Bana yardım eder misin?

به من کمک می کنید؟نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

95 - زمان مضارع - صرف منفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 3 مهر 1391-01:10 بعد از ظهر

صرف منفی ..........olumsuz çekim

پسوند نفی زمان عمومی در اول شخص مفرد و جمع  -ma/-me و در سایر اشخاص -maz/-mez  هست.

به این ترتیب پسوند های شخصی نیز به صورت زیر خواهد بود :

 

-ma / -maz

-me/-mez

Ben

-m

-m

Sen

-sın

-sin

O

-

-

Biz

-y-ız

-y-iz

Siz

-sınız

-siniz

onlar

-lar

-ler

 

در اول شخص جمع به علت قرار گیری دو مصوت کنار هم حرف میانجی y قرار می گیرد.

 

Gez-

 

Al-

 

Ben

Gez-me-m

نمی گردم

Al-ma-m

نمی گیرم

Sen

Gez- mez-sin

نمی گردی

Al-maz-sın

نمی گیری

O

Gez- mez

نمی گردد

Al-maz

نمی گیرد

Biz

Gez- me -y-iz

نمی گردیم

Al-ma-y-ız

نمی گیریم

Siz

Gez- mez -siniz

نمی گردید

Al-maz-sınız

نمی گیرید

onlar

Gez- mez -ler

نمی گردند

Al-maz-lar

نمی گیرند

 

مثال

Ben sigara içmem.

من سیگار نمی کشم.

O, et yemeklerini  yemez.

او غذا های گوشتی نمی خورد.

Ben kolay kolay kızmam.

من به راحتی خشمگین نمی شوم.نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات