آموزش گام به گام ترکی استانبولی حسین ساعدی نویسنده کتاب درستور زبان ترکی استانبولی مدرس ترکی استانبولی از سال 91 ترکی استانبولی تدریس می‌کنم. ==== نویسنده کتاب دستور زبان ترکی استانبولی به مطلب 287 نگاه کنید. http://hosaedi.mihanblog.com/post/472 ============== تدریس ترکی استانبولی در شهر تهران شماره تماس: 09397368623 http://hosaedi.mihanblog.com 2020-09-23T01:36:52+01:00 text/html 2020-06-08T08:37:31+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 340 - چطوری به ترکی بگوییم : می فهمم اما نمی توانم صحبت کنم؟ http://hosaedi.mihanblog.com/post/558 <font face="Mihan-Iransans" size="4">می فهم اما نمی توانم صحبت کنم - ترکی استانبولی</font><div>[<div id="73612283866"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ZygNu?data[rnddiv]=73612283866&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div> text/html 2020-06-05T10:54:26+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی آموزشگاه ترکی استانبولی در شهر تهران http://hosaedi.mihanblog.com/post/557 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ثبت نام کلاس های مکالمه محور&nbsp; ترکی استانبولی گروهی، ترم 1</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی در شهر استانبول</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">طول هر ترم: 10 جلسه</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برای اطلاعات بیشتر لطفا&nbsp; تماس بگیرید، شماره تلفن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">09397368623</font></div> text/html 2020-06-05T10:48:04+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 339 - مجبور شدن در ترکی استانبولی http://hosaedi.mihanblog.com/post/556 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Traffic&quot;;"><font size="4">مجبور شدن<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">برای ساخت این گونه جملات از ترکیب زیر استفاده می‌کنیم. <o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">فعل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AZ-LATIN">+ -mak / -mek + zorunda kal</span><span lang="AZ-CYR">mak</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="left" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">Sık sık taksiye binmek zorunda kalıyorum. <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:2.75in center 261.65pt"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اغلب مجبور می‌شوم سوار تاکسی شوم.</span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="left" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">Sessiz olun yoksa sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım.<o:p></o:p></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" align="center" style="text-align:center"> </p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:2.75in center 261.65pt"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">ساکت باشید وگرنه مجبور خواهم شد شما را بیرون کنم.</font></span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:2.75in center 261.65pt"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;tab-stops:2.75in center 261.65pt"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">آموزش ترکی استانبولی در تهران، استاد حسین ساعدی شماره تماس 09397368623</font></span></p> </div> text/html 2020-02-02T11:07:03+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 338 - فعل باید در ترکی استانبولی http://hosaedi.mihanblog.com/post/554 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4"><b>برای جملاتی که کلی هستند از مصدر استفاده می‌کنیم.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="no-nonbefore" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">فعل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> + -mak</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AZ-CYR" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>/</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AZ-CYR" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-mek + gerek</span><span lang="AZ-CYR"> </span><span lang="AZ-CYR">/ lazım</span><span lang="AZ-CYR"> </span><span lang="AZ-CYR">/ gerekli</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="AZ-CYR">Sıcak havalarda bol su içmek lazım.</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;</span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat" style="direction: rtl;"><font size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">در هوای گرم آب فراوان باید خورد.</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="AZ-CYR">Kışın daha fazla C vitamini almak </span>gerek.</b></font></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; direction: rtl;"><font size="4">در زمستان باید بیشتر ویتامین سی دریافت کرد.</font></span></b></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><b style=""><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;; direction: rtl;"><font size="4"><br></font></span></b></p><p class="n-numeral" align="center" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:0in;margin-left:21.25pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:center; direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">فعل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> + -ma</span><span lang="AZ-CYR"> </span><span lang="AZ-CYR">/</span><span lang="AZ-CYR"> </span><span lang="AZ-CYR">-me + </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">پسوند ملکی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> +&nbsp; gerek/ lazım<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="n-tab-bala"><font size="4"><b><span lang="AZ-CYR">(benim) gelmem lazım</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیایم</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="AZ-CYR">(bizim) gelmemiz lazım</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیاییم</span><o:p></o:p></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="AZ-CYR">(senin) gelmen lazım</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیایی</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AZ-CYR">(sizin) gelmeniz lazım</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیایید</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"> </p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="AZ-CYR">(onun) gelmesi lazım</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیاید</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="AZ-CYR">Onların</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-CYR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> gelmeleri lazım</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید بیایند</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><br></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4"><b>Ne yapmam gerek?&nbsp;&nbsp;</b></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><font size="4"><b><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید چی کار کنم؟</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4"><b>Doktora gitmem gerek/ gerekli/ gerekiyor.&nbsp;</b></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><font size="4"><b><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید به دکتر بروم.</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"></span></b></font></p><p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4"><b>Onu araman lazım.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><font size="4"><b><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید به او زنگ بزنی.</span></b></font><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></p> </div> text/html 2020-01-26T12:03:14+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 337 - گذشته نقلی فعل باید http://hosaedi.mihanblog.com/post/553 <h4 dir="RTL" style="direction: rtl;"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Traffic&quot;;">گذشته نقلی وجه باید&nbsp;</span></font></h4><div style="direction: ltr;"><font face="B Traffic" size="5">gereklilik rivayet kipi</font></div> <p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">در این وجه گوینده الزام انجام فعل را یا از دیگران شنیده، یا خودش بعدا متوجه شده است.</span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="n-tab-bala"><font size="3"><span lang="AZ-LATIN" style="">gelmeliymişim</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده‌ام</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gelmeli<span lang="AZ-LATIN" style="">ymiş</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده‌ایم</span><o:p></o:p></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="3"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliymişsin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده‌ای</span><span lang="AZ-LATIN">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gelmeliymişsiniz&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده‌اید</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="3"><span lang="AZ-CYR" style="font-family: Calibri, sans-serif;">g</span><span lang="AZ-LATIN" style="">elmeliymiş&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده</span><span lang="AZ-LATIN" style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gelmelilermiş&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمده‌اند</span></font><span lang="AZ-LATIN" style=""><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="4"> &nbsp;</font></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN"><br></span></font></p><p class="n-tab-bvasat" style="direction: ltr;"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">Ö</span>ğretmen söyledi. Sen de bizimle gelmeliymişsin.<o:p></o:p></font></p><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">معلم گفت. تو هم باید با ما می‌آمدی.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p><p class="n-tab-bvasat" align="left" style="direction: ltr;"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">Biz oraya hiç gitmemeliymişiz. Şimdi anladım.<o:p></o:p></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="direction: ltr;"> </p><p class="n-tab-bvasat" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اصلا نباید به آنجا می رفتیم. الان فهمیدم.</span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="5">این فعل می‌تواند معادل وجه باید « باید بیایم، باید بیایی...» استفاده شود.&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="5">&nbsp;</font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="direction: ltr;"><font size="5"><span lang="AZ-LATIN">Hakan bizimle sinemaya gelmiyormuş.&nbsp; Doktora gitmeliymiş.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="n-tab-bvasat" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="5">هاکان با ما به سینما نمی‌آید. باید به دکتر برود.</font></span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="n-tab-bvasat" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size: 11.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"><br></span></p> text/html 2020-01-19T09:47:32+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 336 - گذشته ساده وجه باید در ترکی استانبولی http://hosaedi.mihanblog.com/post/552 <div style="direction: ltr;"><font size="4"><span lang="AZ-CYR" style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">G</span><span style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">ereklilik </span><span lang="AZ-CYR" style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">H</span><span style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">ikaye </span><span lang="AZ-CYR" style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">K</span><span style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;">ipi</span></font></div><div style="direction: ltr;"><span style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;"><font size="4"><br></font></span></div><div style="direction: ltr;"><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">فعلی است که در گذشته باید انجام می‌شده است. با اضاف کردن پسوند گذشته </span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR">dı-di</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">به پسوند وجه باید ساخته می‌شود.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="n-tab-bvasat" align="center" style="text-align:center"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">فعل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> + -malıydı/ -meliydi + </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">شناسه</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:9.9pt;background:white;border-collapse:collapse;border: none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev: .5pt solid windowtext"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">شخص<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmek</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">شناسه<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">آمدن<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">ben<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydim</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-m</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدم</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">sen<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydin</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-n</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدی</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">o<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydi</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمد</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:20.75pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.75pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">biz<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.75pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydik</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.75pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-k</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.75pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدیم</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">siz<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydiniz</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-nız/ -niz</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدید</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;mso-yfti-lastrow:yes;height:20.65pt"> <td width="60" style="width:45.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR"><font size="4">onlar<o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="192" style="width:143.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeliydiler/ gelmelilerdi</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="90" style="width:67.5pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; text-align:left"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AZ-LATIN" dir="LTR" style="mso-ansi-language:AZ-LATIN;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(-lar/-ler)</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="113" style="width:84.55pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:20.65pt"> <p class="n-tab-bvasat" align="right" style="text-align:right"><font size="4"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: black; font-family: &quot;2 Nazanin&quot;;">باید می‌آمدند</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="4"><br><span style="font-family: &quot;Adobe Garamond Pro&quot;, serif;"></span></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="4"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">سوالی<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="n-tab-bala"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN" style="mso-ansi-language:AZ-LATIN">gelmeli miy</span><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">d</span><span lang="AZ-LATIN" style="mso-ansi-language:AZ-LATIN">im?</span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدم</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">؟</span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>gelmeli miy<span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">d</span>i<span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">k</span><span lang="AZ-LATIN" style="mso-ansi-language:AZ-LATIN">?</span><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدیم</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">؟</span><o:p></o:p></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-LATIN">gelmeli mi</span><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">ydi</span><span lang="AZ-LATIN">n?<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدی؟</span><span lang="AZ-LATIN"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>gelmeli mi</span><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">ydi</span><span lang="AZ-LATIN">niz?<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدید؟</span><span lang="AZ-LATIN"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="n-tab-bvasat"><font size="4"><span lang="AZ-CYR" style="font-family: Calibri, sans-serif;">g</span><span lang="AZ-LATIN">elmeli mi</span><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">ydi</span><span lang="AZ-LATIN">?<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمد؟</span><span lang="AZ-LATIN"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>gelmeliler mi</span><span lang="AZ-CYR" style="mso-ansi-language:AZ-CYR">ydi</span><span lang="AZ-LATIN">?<span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">باید می‌آمدند؟</span><span lang="AZ-LATIN"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><o:p></o:p></span></font></p><font size="4"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">Konser çok güzeldi. Bence sen de gelmeliydin.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="n-tab-bvasat" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="4"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mitra&quot;;">کنسرت خیلی خوب بود. به نظر من تو هم باید می‌آمدی.</span><span dir="LTR" style="mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></font></p><p class="n-tab-bvasat"><span lang="AZ-LATIN"><font size="4">Daha erken çıkmalı mıydık?<span style="mso-tab-count:3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span></p><p class="n-tab-bvasat" style="text-align: right;"><span lang="AZ-LATIN"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="direction: ltr; font-family: &quot;B Mitra&quot;;"><font size="4">باید زودتر حرکت می‌کردیم؟</font></span></span></p></div> text/html 2019-12-15T12:50:16+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 335 - öldürdü کشت http://hosaedi.mihanblog.com/post/551 <font face="Mihan-IransansBold" size="4">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برای تهیه کتاب دستور زبان حسین ساعدی از لینک زیر اقدام کنید</font></div><div><a href="http://rahnamapress.com/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/" target="" title=""><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff">صفحه خرید&nbsp;اینترنتی کتاب</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><br></font></font></div></a><div>[<div id="36573497534"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Rjiqp?data[rnddiv]=36573497534&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div></div> text/html 2019-11-30T19:57:16+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی آموزشگاه ترکی استانبولی در شهر استانبول http://hosaedi.mihanblog.com/post/550 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ثبت نام کلاس های مکالمه محور&nbsp; ترکی استانبولی خصوصی و نیمه خصوصی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">تهران، میرداماد، خیابان نسا&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large;">برای اطلاعات بیشتر لطفا&nbsp; تماس بگیرید، شماره تلفن</span></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">09397368623</font></div> text/html 2019-11-25T16:49:45+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 334 - داستان ترکی استانبولی با ترجمه، نتیجه تنبلی tenbelliğin sonucu http://hosaedi.mihanblog.com/post/549 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font></div><div><br></div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;">[<div id="61140105620"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Q8A1M/vt/frame" __idm_frm__="136"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; background-color: rgb(244, 244, 244); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; text-align: center;">کانال تلگرام آموزش ترکی:</span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244); direction: rtl;"><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="https://t.me/hosaedi" target="_blank" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;"><b><font size="5">https://t.me/hosaedi</font></b></a></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">صفحه اینستاگرام</font></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><b><a href="https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/" target="_blank" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;">https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/</a></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دیکشنری ترکی استانبولی فارسی</font></p><a href="http://www.dalgasozluk.com/" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;"><font size="4"><b><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;">http://www.dalgasozluk.com/</p></b></font></a></div></div> text/html 2019-11-06T20:19:08+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 333 - ben yoruldum من خسته شدم http://hosaedi.mihanblog.com/post/548 <div><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال تلگرام : @hosaedi</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">صفحه اینستاگرام : hoseyn.saedi</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div>[<div id="20801719050"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/wOvPk/vt/frame" __idm_frm__="123"></iframe></div></div>]</div>